Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước?

Ngày hỏi:15/12/2015
Tôi muốn xin vào làm trong một doanh nghiệp nhà nước làm về may mặc. Đề nghị Luật sư tư vấn, ai là người người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước? (Nguyễn Văn Nam – Hải Phòng)

Nội dung này được Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest tư vấn như sau:

Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest - trả lời:

Chúng tôi trích dẫn một số quy định của pháp luật để anh tham khảo, như sau:

Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định như sau:

“Cơ cấu tổ chức quản lý

Cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định tổ chức quản lý doanh nghiệp nhà nước dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn theo một trong hai mô hình quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này” (Điều 89)

“Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu được tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

a) Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên;

b) Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, thì chức năng, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và Kiểm soát viên thực hiện theo quy định của Luật này” (Điều 78)

Như vậy, doanh nghiệp nhà nước tổ chức quản lý dưới hính thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì cần căn cứ vào cơ cấu tổ chức cụ thể của công ty mới có thể xác định được chính xác người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest

  • Luật gia Nguyễn Tùng Hoa - Công ty Luật TNHH Everest
  • Click để xem thông tin