Công ty chuyển địa điểm kinh doanh có phải lập lại kế hoạch bảo vệ môi trường không?

Ngày hỏi:07/04/2016
Công ty tôi đã đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và giờ công ty tôi muốn chuyển đổi địa điểm kinh doanh (quy mô, ngành nghề thì không đổi). Xin hỏi công ty tôi có phải làm kế hoạch bảo vệ môi trường không? Sở Tài nguyên và Môi trường

Nội dung này được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam tư vấn như sau:

Vấn đề bạn hỏi chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tại Điểm a, Khoản 4, Điều 33 quy định “Lập và đăng ký lại kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án đầu tư, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong các trường hợp: Thay đổi địa điểm; Không triển khai thực hiện trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày kế hoạch bảo vệ môi trường được xác nhận...”và Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, tại Điểm a, Khoản 1, Điều 18 quy định: “Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định như sau: Dự án đầu tư mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại Phụ Lục II Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015”.

Như vậy, đối với trường hợp của công ty ông muốn chuyển đổi địa điểm kinh doanh thì vẫn phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường như một dự án đầu tư mới theo đúng quy định./.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.