Kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES có bao nhiêu người?

Ngày hỏi:22/11/2022

VIETNAM AIRLINES có bao nhiêu Kế toán trưởng? Thời hạn bổ nhiệm của kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES là bao lâu? Kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES chịu trách nhiệm trước ai về nhiệm vụ được phân công? Người có liên quan đến Kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES có được tuyển chọn làm giám đốc không?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi hiện tại đang là kế toán viên của VIETNAM AIRLINES, tôi thắc mắc là VIETNAM AIRLINES có bao nhiêu kế toán trưởng vì hiện tại tôi chỉ thấy có mỗi 1 người. Để làm kế toán trưởng cho VIETNAM AIRLINES thì là do ai bổ nhiệm? Thời gian bổ nhiệm kế toán trưởng là bao lâu?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. VIETNAM AIRLINES có bao nhiêu Kế toán trưởng?

Tại Khoản 1 Điều 45 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 183/2013/NĐ-CP quy định Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng như sau:

1. VIETNAM AIRLINES có 07 (bảy) Phó Tổng giám đốc và 01 (một) Kế toán trưởng do Hội đồng thành viên bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, quyết định mức lương và các lợi ích khác theo đề nghị của Tổng giám đốc.

Như vậy, theo quy định trên VIETNAM AIRLINES có 01 Kế toán trưởng do Hội đồng thành viên bổ nhiệm. Hiện tại bạn thấy vị trí Kế toán trưởng tại VIETNAM AIRLINES chỉ có 01 người là đúng với quy định của pháp luật.

2. Thời hạn bổ nhiệm của Kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES là bao lâu?

Theo Khoản 4 Điều 45 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 183/2013/NĐ-CP quy định Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng như sau:

4. Thời hạn bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng thành viên quyết định, nhưng không quá 05 (năm) năm. Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng có thể được bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng.

Do đó, theo quy định trên thời hạn bổ nhiệm của Kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES sẽ do Hội đồng thành viên quyết định tuy nhiên là không quá 05 năm. Sau khi hết thời hạn bổ nhiệm thì Kế toán trưởng có thể được bổ nhiệm lại.

3. Kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES chịu trách nhiệm trước ai về nhiệm vụ được phân công?

Căn cứ Khoản 3 Điều 45 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 183/2013/NĐ-CP quy định Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng như sau:

3. Kế toán trưởng có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của VIETNAM AIRLINES; đề xuất các giải pháp và điều kiện tạo nguồn vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển VIETNAM AIRLINES; giúp Tổng giám đốc giám sát tài chính và phát huy các nguồn lực tài chính tại VIETNAM AIRLINES theo pháp luật về tài chính, kế toán; có các quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền. Tiêu chuẩn tuyển chọn Kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES được thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và các quy định của pháp luật.

Như vậy, theo quy định trên Kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

4. Người có liên quan đến Kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES có được tuyển chọn làm giám đốc không?

Tại Điều 39 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Hàng không Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định 183/2013/NĐ-CP quy định tuyển chọn, bổ nhiệm Tổng giám đốc như sau:

1. Tổng giám đốc là thành viên Hội đồng thành viên, do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật; nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 (năm) năm. Tổng giám đốc có thể được bổ nhiệm lại.

2. Người được tuyển chọn làm Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam.

b) Có đủ năng lực hành vi dân sự.

c) Tốt nghiệp đại học trở lên, có năng lực quản lý và kinh doanh; phải có kinh nghiệm ít nhất 03 (ba) năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành, nghề kinh doanh chính hoặc ngành, nghề có liên quan đến ngành, nghề kinh doanh chính của VIETNAM AIRLINES.

d) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật.

đ) Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát nội bộ, Kế toán trưởng, Thủ quỹ VIETNAM AIRLINES.

e) Không kiêm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành công ty con, công ty liên kết hoặc các cơ quan, đơn vị ngoài VIETNAM AIRLINES.

g) Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm theo quy định pháp luật.

3. Những đối tượng không được tuyển chọn để bổ nhiệm làm Tổng giám đốc:

a) Người từng làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước nhưng vi phạm kỷ luật đến mức bị cách chức, miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

b) Thuộc đối tượng bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Do đó, theo quy định trên để được tuyển chọn làm Tổng giám đốc VIETNAM AIRLINES thì cần phải đáp ứng được những điều kiện được nêu trên. Tuy nhiên nếu người nào có liên quan đến Kế toán trưởng VIETNAM AIRLINES thì không được tuyển chọn làm Tổng giám đốc.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.