Tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thời hạn ban hành công văn nhắc nhở được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:22/11/2022

Thời hạn ban hành công văn nhắc nhở của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam? Các trường hợp Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành quyết định khiển trách đối với thành viên bù trừ? Thời hạn ban hành quyết định khiển trách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Thời hạn ban hành công văn nhắc nhở của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

Tại Khoản 2 Điều 6 Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 84/QĐ-VSD năm 2022 có quy định về thời hạn ban hành công văn nhắc nhở của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

a) Đối với các vi phạm quy định tại các điểm a, b, d, đ, e và g khoản 1 Điều này, VSD ban hành văn bản nhắc nhở thành viên bù trừ vi phạm trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh vi phạm.

b) Đối với vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 Điều này, VSD sẽ tổng hợp theo tháng và ban hành văn bản nhắc nhở thành viên bù trừ vi phạm chậm nhất vào ngày làm việc thứ hai của tháng tiếp theo.

2. Các trường hợp Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành quyết định khiển trách đối với thành viên bù trừ?

Tại Khoản 1 Điều 7 Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 84/QĐ-VSD năm 2022 có quy định về các trường hợp Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành quyết định khiển trách đối với thành viên bù trừ như sau:

1. VSD ban hành quyết định khiển trách đối với thành viên bù trừ trong các trường hợp sau:

a) Không đóng góp đủ và/hoặc không đóng góp đúng hạn vào Quỹ bù trừ theo yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn đóng góp theo thông báo của VSD;

b) Không khắc phục được vi phạm quy định về tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trước thời hạn nộp ký quỹ trong ngày theo quy định tại Quy chế bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh của VSD với số lượng từ 03 tài khoản vi phạm trở lên;

c) Trong thời hạn 01 tháng để xảy ra từ 03 lần trở lên vi phạm quy định giới hạn vị thế trên tài khoản nhà đầu tư;

d) Không hoàn tất việc giảm số lượng hợp đồng tương lai vượt giới hạn vị thế trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo vi phạm của VSD ngoại trừ trường hợp vượt giới hạn vị thế do xác định lại tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

đ) Không thực hiện bổ sung tài sản ký quỹ hoặc đóng vị thế để làm giảm tỷ lệ sử dụng tài sản ký quỹ trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo vi phạm của VSD;

e) Có từ 02 lần trở lên trong thời hạn 01 tháng bị VSD ban hành văn bản nhắc nhở theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế này;

g) Mất khả năng thanh toán với số tiền thiếu hụt vượt quá số dư tiền ký quỹ có thể sử dụng của chính thành viên bù trừ tại thời điểm xác định mất khả năng thanh toán nhưng phần hỗ trợ từ Quỹ bù trừ không vượt quá số dư tiền đóng góp Quỹ bù trừ của thành viên bù trừ đó;

h) Không chuyển đủ và đúng hạn theo thông báo của VSD đối với khoản tiền bồi thường theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 11 Thông tư 58/2021/TT-BTC;

i) Không hoàn trả đủ tiền hỗ trợ thanh toán từ Quỹ bù trừ, Quỹ phòng ngừa rủi ro nghiệp vụ và nguồn vốn của VSD trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày sử dụng;

k) Không đủ tiền để thanh toán hoặc không đủ trái phiếu Chính phủ để chuyển giao trong khoảng thời gian theo quy định của VSD dẫn đến hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ phải chuyển sang thanh toán thực hiện hợp đồng theo hình thức bằng tiền;

l) Không nộp đầy đủ các khoản giá dịch vụ liên quan đến hoạt động bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày hết hạn nộp theo thông báo của VSD;

m) Không cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng hạn các thông tin VSD yêu cầu theo quy định tại Điều 10 Quy chế này;

n) Thay đổi thông tin đăng ký thành viên bù trừ khi chưa được sự chấp thuận của VSD (trường hợp phải được VSD chấp thuận) và/hoặc không thông báo cho VSD việc thay đổi (trường hợp không cần VSD chấp thuận) trong thời gian 10 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn gửi văn bản thông báo theo quy định tại Điều 3 Quy chế này;

o) Không hoàn tất việc phân bổ tiền lãi vị thế cho nhà đầu tư (trường hợp nhà đầu tư có lãi) và/hoặc tiền bán trái phiếu cho nhà đầu tư chuyển giao trái phiếu khi thanh toán thực hiện hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ ngay trong ngày thanh toán.

3. Thời hạn ban hành quyết định khiển trách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam?

Tại Khoản 2 Điều 7 Quy chế thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 84/QĐ-VSD năm 2022 có quy định về thời hạn ban hành quyết định khiển trách của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam như sau:

a) Đối với các vi phạm quy định tại các điểm a, b, d, đ, g, h, i, k, l, m, n và o khoản 1 Điều này, VSD ban hành quyết định khiển trách thành viên bù trừ vi phạm trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh vi phạm.

b) Đối với các vi phạm tổng hợp theo tháng quy định tại điểm c và e khoản 1 Điều này, VSD ban hành quyết định khiển trách thành viên bù trừ vi phạm chậm nhất vào ngày làm việc thứ hai của tháng tiếp theo.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin