Công chức, viên chức Bộ Tư pháp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng có quyền lợi như thế nào?

Ngày hỏi:22/11/2022

Quyền lợi của công chức, viên chức Bộ Tư pháp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng như thế nào? Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp là gì? Trách nhiệm của Cục Kế hoạch - Tài chính trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ra sao?

Mong nhận được sự hỗ trợ sớm nhất!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Quyền lợi của công chức, viên chức Bộ Tư pháp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng như thế nào?

Căn cứ Điều 15 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về quyền lợi của công chức, viên chức Bộ Tư pháp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng như sau:

Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được cơ quan quản lý, sử dụng bố trí thời gian và kinh phí hỗ trợ theo quy định; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian công tác liên tục; được biểu dương, khen thưởng và thực hiện chính sách cán bộ nếu đạt kết quả xuất sắc trong đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ khác theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp là gì?

Theo Điều 18 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về trách nhiệm của Vụ Tổ chức cán bộ trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp như sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng các văn bản quy định về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ trình Bộ trưởng phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng của Bộ; tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hàng năm được phân bố và do Bộ quản lý.

4. Thẩm định kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ.

5. Trình Bộ trưởng hoặc Thứ trưởng phụ trách công tác đào tạo, bồi dưỡng phân bổ dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức cho các đơn vị thuộc Bộ theo quy định. Theo dõi, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của các đơn vị thuộc Bộ.

6. Thông báo, triệu tập công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trong kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Bộ Tư pháp và của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng khác.

7. Thực hiện công tác kiểm tra hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức thuộc thẩm quyền; kiểm tra các đơn vị trong việc thực hiện thẩm quyền được phân cấp tại Quy chế này.

8. Tổ chức các hoạt động thi đua và khen thưởng, kỷ luật về công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức theo quy định hiện hành.

9. Theo dõi, tổng hợp, báo cáo (định kỳ hoặc đột xuất) kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Trách nhiệm của Cục Kế hoạch - Tài chính trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ra sao?

Tại Điều 19 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định 1318/QĐ-BTP năm 2022 quy định về trách nhiệm của Cục Kế hoạch - Tài chính trong đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức Bộ Tư pháp như sau:

1. Thẩm định dự toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ trước khi Vụ Tổ chức cán bộ trình Bộ trưởng phê duyệt.

2. Hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện quyết toán kinh phí đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức đối với các đơn vị thuộc Bộ theo quy định.

3. Phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức của Bộ.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin