Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục như thế nào?

Ngày hỏi:22/11/2022

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dịch vụ công? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác thống kê, xây dựng dữ liệu ngành Giáo dục? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, thanh tra?

Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục?

Tại Khoản 16 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục, như sau:

16. Về thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục

a) Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục; quy định công tác thi đua, khen thưởng của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục của bộ;

b) Trình Chính phủ quy định xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú;

c) Tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dịch vụ công?

Theo Khoản 17 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dịch vụ công, cụ thể như sau:

17. Về dịch vụ công

a) Quản lý giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật;

b) Xây dựng và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của bộ theo quy định của pháp luật về giá và quy định của pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ công theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật và hỗ trợ các tổ chức thực hiện các hoạt động sự nghiệp dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác thống kê, xây dựng dữ liệu ngành Giáo dục?

Căn cứ Khoản 18 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác thống kê, xây dựng dữ liệu ngành, như sau:

18. Về công tác thống kê, xây dựng dữ liệu ngành

a) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác thống kê giáo dục; thu thập, tổng hợp, phân tích, quản lý, lưu trữ và công bố thông tin thống kê giáo dục; xây dựng, ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê và chế độ báo cáo thống kê ngành Giáo dục;

b) Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu theo quy định của pháp luật.

4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục?

Tại Khoản 19 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục:

19. Về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục

a) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành các quy định, cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

b) Hướng dẫn triển khai, theo dõi, giám sát, đánh giá tình hình thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, thanh tra?

Căn cứ Khoản 20 Điều 2 Nghị định 86/2022/NĐ-CP quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kiểm tra, thanh tra, theo đó:

20. Về kiểm tra, thanh tra

a) Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục của bộ;

b) Kiểm tra, thanh tra các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện pháp luật về ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước về giáo dục của bộ;

c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan về giáo dục thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ; tổ chức việc tiếp công dân theo quy định của pháp luật;

d) Thực hiện trách nhiệm quản lý công tác xử lý vi phạm hành chính về giáo dục theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin