Quy định về cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030?

Ngày hỏi:22/11/2022

Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030? Công cụ, kỹ thuật nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030? Nhân lực thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030?

Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030?

Căn cứ Tiểu mục 1 Mục VI Quyết định 2955/QĐ-BYT năm 2022 quy định cơ chế, chính sách như sau:

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong lĩnh vực CNTT y tế, cụ thể:

a) Ban hành quy định hướng dẫn các về thử nghiệm các sản phẩm y tế số mới; phát triển các nền tảng số trong y tế.

b) Triển khai thực hiện, nâng cấp kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ Y tế làm cơ sở cho quy hoạch và phát triển CNTT của ngành y tế.

c) Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế tài chính, cơ chế thuê dịch vụ cho các dịch vụ y tế số.

d) Xây dựng hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho tư vấn khám chữa bệnh từ xa và đơn thuốc điện tử cho người dân, nhằm bảo đảm người dân có thể tiếp cận bác sỹ nhanh, hiệu quả, giảm chi phí và thời gian vận chuyển bệnh nhân.

đ) Xây dựng, ban hành các quy định về thu thập, quản lý dữ liệu y tế theo nguyên tắc không trùng lặp dữ liệu giữa các đơn vị có trách nhiệm quản lý; trình Chính phủ ban hành Nghị định Quản lý dữ liệu quốc gia về y tế.

e) Xây dựng, ban hành các quy chuẩn, quy định về kết nối, liên thông dữ liệu giữa các phần mềm trong ngành y tế.

g) Hướng dẫn các công nghệ số áp dụng trong y tế. Bổ sung, hoàn thiện các hướng dẫn về bệnh viện thông minh, bệnh viện không sử dụng bệnh án giấy.

h) Xây dựng hướng dẫn, quy định về xác thực điện tử trong ngành y tế.

i) Xây dựng, ban hành các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh mạng; bảo đảm tính riêng tư của thông tin y tế trên môi trường mạng, tuân thủ nghiêm túc Luật Bảo vệ bí mật nhà nước số 29/2018/QH14 ngày 15/11/2018 và Quyết định số 1295/QĐ-TTg ngày 24/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành danh mục bí mật nhà nước lĩnh vực y tế.

k) Xây dựng, ban hành quy định thống nhất tại các cơ sở y tế về việc sử dụng mã định danh y tế trên cơ sở số định danh cá nhân quy định tại Điều 13 của Nghị định 137/2015/NĐ-CP.

l) Xây dựng hành lang pháp lý, quy định về chia sẻ và xác thực của việc cung cấp, sử dụng dữ liệu của người bệnh liên thông giữa các phần mềm trong ngành y tế, giữa các cơ sở khám chữa bệnh từ Trung ương đến địa phương.

2. Công cụ, kỹ thuật nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030?

Theo Tiểu mục 2 Mục VI Quyết định 2955/QĐ-BYT năm 2022 quy định công cụ, kỹ thuật như sau:

a) Hoàn thiện và triển khai đồng bộ trên toàn quốc các nền tảng số y tế với vai trò trung tâm là Nền tảng Hồ sơ sức khỏe điện tử, trong đó dữ liệu phải được kết nối liên thông giữa các nền tảng số y tế và các hệ thống thông tin, các phần mềm ứng dụng ngành y tế.

b) Triển khai Cổng hỗ trợ đăng ký khám bệnh trực tuyến quốc gia kết nối các phần mềm đăng ký khám bệnh tại các cơ sở y tế trên toàn quốc; triển khai khám chữa bệnh từ xa, khám chữa bệnh không giấy, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số, ... tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc.

c) Xây dựng Cổng kết nối và xác thực mã định danh công dân của các Nền tảng số y tế, các hệ thống thông tin chuyên ngành y tế với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

d) Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có một cơ sở dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử được kết nối liên thông dữ liệu với các hệ thống thông tin quản lý khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, thành phố đáp ứng công tác quản lý y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân của địa phương.

đ) Xây dựng hệ thống chuẩn hóa dữ liệu y tế và kết nối liên thông dữ liệu từ các cấp trung ương tới các cấp của địa phương và y tế các Bộ, ngành.

e) Các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức xây dựng và triển khai bệnh án điện tử, hệ thống lưu trữ và chẩn đoán hình ảnh.

g) Xây dựng môi trường thử nghiệm (Sandbox) các giải pháp công nghệ và Nền tảng số y tế.

h) Mỗi nền tảng số y tế đều phải được phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin trước khi đưa vào sử dụng.

3. Nhân lực thúc đẩy phát triển và sử dụng các nền tảng số y tế trong Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2030?

Tại Tiểu mục 3 Mục VI Quyết định 2955/QĐ-BYT năm 2022 quy định nhân lực như sau:

a) Triển khai đào tạo các chuyên gia cấp trung ương và các chuyên gia cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về chuyển đổi số y tế.

b) Triển khai các chương trình đào tạo về lãnh đạo chuyển đổi số trong y tế cho các lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, các lãnh đạo Sở Y tế.

c) Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người lao động của ngành y tế về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số y tế. Thúc đẩy việc đào tạo CNTT y tế trong các cơ sở đào tạo nhân lực y tế.

d) Xây dựng và hình thành mạng lưới nhân lực thúc đẩy, giám sát triển khai các Nền tảng số y tế cũng như các hệ thống thông tin chuyên ngành y tế từ Trung ương đến địa phương.

đ) Hỗ trợ chuyên gia, nhân sự chủ chốt về chuyển đổi số và phân công phụ trách đến từng bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh để phối hợp triển khai Bệnh án điện tử, các nền tảng số y tế cũng như các hệ thống thông tin chuyên ngành y tế.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin