Theo quy định, số lượng cấp phó các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ra sao?

Ngày hỏi:22/11/2022

Số lượng cấp phó các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội được quy định như thế nào? Biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội? Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội, đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, sau khi sắp xếp mà có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì giải quyết như thế nào? Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân hay không?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Số lượng cấp phó các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội được quy định như thế nào?

Tại Khoản 4 Điều 3 Quyết định 40/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội có quy định về số lượng cấp phó các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội như sau:

4. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội?

Tại Điều 4 Quyết định 40/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội có quy định về biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội như sau:

a) Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Thành phố được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

b) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hằng năm Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trình Ủy ban nhân dân Thành phố để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội, đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, sau khi sắp xếp mà có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì giải quyết như thế nào?

Tại Điều 5 Quyết định 40/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội có quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau:

Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Sở, sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân hay không?

Tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định 40/2022/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội có quy định về vị trí, chức năng của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội như sau:

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin