Quy định về điều kiện đăng ký và điều kiện duy trì nhà tạo lập thị trường phát hành và giao dịch công cụ nợ của chính phủ trong nước là gì?

Ngày hỏi:21/11/2022

Điều kiện đăng ký và điều kiện duy trì nhà tạo lập thị trường phát hành và giao dịch công cụ nợ của chính phủ trong nước như thế nào? Hồ sơ đăng ký mới trở thành nhà tạo lập thị trường là gì? Hồ sơ đăng ký mới trở thành nhà tạo lập thị trường phát hành và giao dịch công cụ nợ của chính phủ trong nước như thế nào? Quy trình, thủ tục công nhận mới và quy trình đánh giá duy trì tư cách nhà tạo lập thị trường phát hành và giao dịch công cụ nợ của chính phủ trong nước như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Điều kiện đăng ký và điều kiện duy trì nhà tạo lập thị trường phát hành và giao dịch công cụ nợ của chính phủ trong nước như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đăng ký nhà tạo lập thị trường như sau:

a) Là ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;

b) Có vốn chủ sở hữu thực có trên báo cáo tài chính được kiểm toán của ba năm liền kề trước năm đăng ký làm nhà tạo lập thị trường không thấp hơn mức vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật liên quan;

c) Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm. Trường hợp tổ chức nhận sáp nhập hoặc hình thành sau chia, tách, hợp nhất thì thời gian hoạt động được tính cả thời gian trước khi chia, tách, sáp nhập hoặc hợp nhất;

d) Tham gia mua công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường sơ cấp và giao dịch trên thị trường thứ cấp với khối lượng tối thiểu do Bộ Tài chính quy định trong từng thời kỳ.

Tại Khoản 4 Điều 26 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện duy trì nhà tạo lập thị trường như sau:

a) Đáp ứng được các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

b) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của nhà tạo lập thị trường quy định tại khoản 2 Điều 27 của Nghị định này.

2. Hồ sơ đăng ký mới trở thành nhà tạo lập thị trường phát hành và giao dịch công cụ nợ của chính phủ trong nước như thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký mới trở thành nhà tạo lập thị trường như sau:

a) Đơn đề nghị trở thành nhà tạo lập thị trường theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

c) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập hoạt động hợp pháp tại Việt Nam của 03 năm liền kề trước năm đăng ký trở thành nhà tạo lập thị trường.

d) Báo cáo về tình hình tham gia thị trường sơ cấp và thứ cấp theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Quy trình, thủ tục công nhận mới và quy trình đánh giá duy trì tư cách nhà tạo lập thị trường phát hành và giao dịch công cụ nợ của chính phủ trong nước như thế nào?

Tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về quy trình, thủ tục công nhận mới nhà tạo lập thị trường như sau:

a) Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 11 hàng năm, các tổ chức đủ điều kiện có nhu cầu trở thành nhà tạo lập thị trường gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này đến Bộ Tài chính.

b) Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Bộ Tài chính kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo bằng văn bản về việc bổ sung hồ sơ (nếu có).

c) Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, căn cứ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ Tài chính lựa chọn và công bố nhà tạo lập thị trường trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện, Bộ Tài chính có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

Tại Khoản 5 Điều 26 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về quy trình đánh giá duy trì tư cách nhà tạo lập thị trường như sau:

a) Từ ngày 01 đến ngày 10 tháng 11 hàng năm, nhà tạo lập thị trường gửi Bộ Tài chính báo cáo về kết quả tham gia thị trường trong kỳ đánh giá từ ngày 01 tháng 11 năm liền kề đến ngày 31 tháng 10 năm hiện hành theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

b) Căn cứ báo cáo của nhà tạo lập thị trường và cơ sở dữ liệu của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính đánh giá điều kiện duy trì tư cách nhà tạo lập thị trường và công bố trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đối với những nhà tạo lập thị trường không đáp ứng đủ điều kiện, Bộ Tài chính có văn bản thông báo và nêu rõ lý do.

4. Việc xếp hạng nhà tạo lập thị trường được thực hiện ra sao?

Tại Khoản 6 Điều 26 Nghị định 95/2018/NĐ-CP quy định về xếp hạng nhà tạo lập thị trường: như sau:

a) Hàng năm, căn cứ kết quả tham gia trên thị trường sơ cấp, thị trường thứ cấp và tỷ trọng đánh giá của từng tiêu chí trong từng thời kỳ, Bộ Tài chính xếp hạng và công bố kết quả xếp hạng nhà tạo lập thị trường.

b) Căn cứ vào tình hình phát triển của thị trường, Bộ Tài chính sử dụng kết quả đánh giá xếp hạng để duy trì tư cách nhà tạo lập thị trường.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.