Quy định về đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT?

Ngày hỏi:19/11/2022

Đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT như thế nào? Xây dựng hệ thống giám sát quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT? Tổ chức đánh giá, quyết định công nhận xã, cấp huyện, cấp tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới thuộc phạm vi BNNPTNT? Nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT?

Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT như thế nào?

Căn cứ Điều 23 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT quy định đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới như sau:

1. Trách nhiệm tổ chức đánh giá thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cơ quan chủ trì nội dung thành phần thuộc Chương trình xây dựng nông thôn mới chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới theo nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính;

b) Ủy ban nhân dân các cấp chịu trách nhiệm tổ chức đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới trong phạm vi quản lý của địa phương theo nội dung quy định tại Khoản 3 Điều này.

2. Trình tự thực hiện đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới

a) Lập và trình duyệt Kế hoạch đánh giá;

b) Thành lập Đoàn đánh giá (nếu có), thuê đơn vị tư vấn đánh giá (nếu có);

c) Thông báo Kế hoạch đánh giá và yêu cầu chuẩn bị tài liệu phục vụ đánh giá;

d) Chuẩn bị kế hoạch đánh giá chi tiết;

đ) Thu thập và phân tích dữ liệu;

e) Báo cáo các kết quả đánh giá;

g) Thông báo kết quả đánh giá.

3. Nội dung đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới thực hiện theo quy định tại Điều 31 Chương VII Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

2. Xây dựng hệ thống giám sát quản lý Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT?

Theo Điều 24 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT quy định xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình, đặc biệt xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu như sau:

1. Xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá đồng bộ, toàn diện đáp ứng yêu cầu quản lý Chương trình: Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 32 Chương VII Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

2. Xây dựng hệ thống giám sát thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu:

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các bộ, cơ quan Trung ương chủ trì các nội dung thành phần xây dựng hệ thống giám sát thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới thông qua bản đồ số và cơ sở dữ liệu.

3. Tổ chức đánh giá, quyết định công nhận xã, cấp huyện, cấp tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới thuộc phạm vi BNNPTNT?

Theo Điều 25 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT quy định tổ chức đánh giá, thẩm tra, thẩm định, xét, công nhận và thu hồi quyết định công nhận xã, cấp huyện, cấp tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới như sau:

Thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

4. Nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thuộc phạm vi BNNPTNT?

Theo Điều 26 Thông tư 05/2022/TT-BNNPTNT quy định nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng như sau:

1. Thí điểm và nhân rộng mô hình giám sát an ninh hiện đại và giám sát của cộng đồng gắn với thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 và Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

2. Giám sát của cộng đồng đối với chương trình xây dựng nông thôn mới: Thực hiện theo quy định tại Điều 33 Chương VII Nghị định số 27/2022/NĐ-CP.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Nông thôn mới "