Có bị xoá mã định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo khi giảng viên được cấp mã định danh ngưng làm việc hay không?

Ngày hỏi:18/11/2022

Giảng viên được cấp mã định danh ngưng làm việc có bị xoá mã định danh hay không? Mã định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của giảng viên có thể thay đổi được không? Tài khoản của giảng viên trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo do ai cấp?

Mình đang làm việc tại một cơ sở giáo dục đại học, tôi có phụ trách mảng mã định danh của cơ sở giáo dục nay. Có một trường hợp là giảng viên ngưng làm việc, người có mã định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo. Vậy cho tôi hỏi khi người này ngưng làm việc thì tôi có báo với cơ quan thẩm quyền để xoá mã định danh này hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Giảng viên được cấp mã định danh ngưng làm việc có bị xoá mã định danh hay không?

Căn cứ Khoản 4 Điều 10 Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT quy định về mã định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo như sau:

4. Trường hợp giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý và nhân viên chuyển công tác, ngưng làm việc hoặc thôi việc, cơ sở giáo dục cập nhật trạng thái và thông tin hồ sơ điện tử, không xóa hồ sơ và mã định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo.

Như vậy, giảng viên được cấp mã định danh ngưng làm việc sẽ không bị xoá mã hồ sơ và định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo mà chỉ chuyển cập nhật trạng thái và thông tin hồ sơ điện tử.

2. Mã định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của giảng viên có thể thay đổi được không?

Theo Điều 10 Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT quy định về mã định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã định danh các đối tượng quản lý trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo sử dụng thống nhất trong ngành giáo dục bao gồm: Sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên và người học. Mã định danh của cơ sở giáo dục do sở giáo dục và đào tạo hoặc phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp quản lý cấp từ lần tạo lập thông tin đầu tiên về cơ sở giáo dục đó trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo.

2. Mã định danh của mỗi đối tượng được quản lý trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo là duy nhất, được hình thành từ lần nhập dữ liệu đầu tiên và bất biến (không bị thay đổi hoặc xóa bỏ từ khi mã được sinh ra), được dùng thống nhất, xuyên suốt ở tất cả các cấp học. Mã định danh phục vụ công tác quản lý, báo cáo, kết nối dữ liệu trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo và các mục đích khác do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

...

Theo đó, mã định danh trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của giảng viên là duy nhất, bất biến, không bị thay đổi hoặc xoá bỏ từ khi mã định danh sinh ra.

3. Tài khoản của giảng viên trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo do ai cấp?

Tại Điều 9 Thông tư 42/2021/TT-BGDĐT quy định về tài khoản trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo như sau:

Tài khoản trên cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo được cấp cho tổ chức, cá nhân dùng để quản trị, báo cáo dữ liệu, khai thác và sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo.

1. Tài khoản quản trị cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Công nghệ thông tin) quản lý.

2. Tài khoản quản trị của các cơ sở giáo dục đại học và trường cao đẳng sư phạm do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp và giao cho các trường quản lý, sử dụng.

3. Tài khoản quản trị của các sở giáo dục và đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp và giao cho các sở giáo dục và đào tạo quản lý, sử dụng. Tài khoản khai thác sử dụng của các đơn vị, cá nhân thuộc và trực thuộc sở giáo dục và đào tạo do sở giáo dục và đào tạo cấp, giao cho các đơn vị, cá nhân quản lý, sử dụng.

4. Tài khoản quản trị của các phòng giáo dục và đào tạo do sở giáo dục và đào tạo cấp và giao cho các phòng giáo dục và đào tạo quản lý, sử dụng. Tài khoản khai thác sử dụng của các đơn vị, cá nhân thuộc và trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo do phòng giáo dục và đào tạo cấp, giao cho các đơn vị, cá nhân quản lý, sử dụng.

5. Tài khoản quản trị của các cơ sở giáo dục do sở giáo dục và đào tạo hoặc phòng giáo dục và đào tạo trực tiếp quản lý cấp và giao cho các cơ sở giáo dục quản lý, sử dụng. Tài khoản khai thác sử dụng của các bộ phận, cá nhân trong cơ sở giáo dục do cơ sở giáo dục cấp và giao cho bộ phận, cá nhân quản lý, sử dụng.

6. Tổ chức, cá nhân được giao tài khoản chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản, bảo mật dữ liệu và quản lý, sử dụng tài khoản theo đúng mục đích, chức năng quy định.

Theo quy định trên, tài khoản của giảng viên trong cơ sở giáo dục do cơ sở giáo dục này cấp và giao cho bộ phận, cá nhân quản lý, sử dụng.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Dữ liệu "