Các doanh nghiệp viễn thông có những trách nhiệm gì trong việc thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông?

Ngày hỏi:18/11/2022

Trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông trong việc thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông? Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ viễn thông công ích được quy định như thế nào? Chuyển tiếp các nhiệm vụ hỗ trợ cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích đã thực hiện từ đầu năm 2022 như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông trong việc thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông?

Tại Điều 49 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định trách nhiệm của các doanh nghiệp viễn thông trong việc thực hiện chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông như sau:

1. Tham gia cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đúng đối tượng với chất lượng, giá dịch vụ và mức hỗ trợ theo quy định.

2. Đề xuất kế hoạch, dự toán, giá dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích; phối hợp đề xuất mức hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ viễn thông công ích.

3. Thực hiện và báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, số liệu thực hiện Chương trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu báo cáo.

4. Doanh nghiệp được lựa chọn cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất tại các khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông theo hình thức đấu thầu có trách nhiệm chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông theo quy định của pháp luật có liên quan.

2. Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ viễn thông công ích được quy định như thế nào?

Tại Điều 50 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ viễn thông công ích được quy định như sau:

1. Cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cần thiết, đúng đối tượng được hỗ trợ cho các cơ quan nhà nước liên quan và cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông khi đề nghị được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp.

2. Hộ gia đình thuộc đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập chỉ đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập đối với một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trên địa bàn thường trú.

3. Quản lý, sử dụng thiết bị đầu cuối được hỗ trợ đúng mục đích; sử dụng dịch vụ viễn thông công ích tiết kiệm, hiệu quả.

3. Chuyển tiếp các nhiệm vụ hỗ trợ cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích đã thực hiện từ đầu năm 2022 như thế nào?

Tại Điều 51 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định chuyển tiếp các nhiệm vụ hỗ trợ cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích đã thực hiện từ đầu năm 2022 như sau:

1. Các nhiệm vụ hỗ trợ cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích từ năm 2021 được chuyển tiếp hỗ trợ thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 được thực hiện theo chính sách thuộc phạm vi hỗ trợ của Chương trình theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông đến hết tháng 12 năm 2022. Việc hỗ trợ của Chương trình sau tháng 12 năm 2022 đối với tất cả các nhiệm vụ thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm rà soát các thuê bao đang sử dụng dịch vụ viễn thông thông tin di động mặt đất trả sau để đảm bảo điều kiện được hỗ trợ và hồ sơ theo quy định tại Thông tư này.

2. Kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện Chương trình từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 trở đi được tổng hợp, thanh, quyết toán vào nguồn kinh phí thực hiện Chương trình này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin