Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là gì?

Ngày hỏi:18/11/2022

Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gì trong việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích? Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là gì? Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm gì trong việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích?

Nhờ tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm gì trong việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích?

Tại Khoản 1 Điều 48 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như sau:

Là cơ quan chủ trì Chương trình, có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện Chương trình theo quy định của pháp luật về viễn thông, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao và các nhiệm vụ cụ thể theo quy định tại Thông tư này; trong đó bao gồm:

a) Quyết định phân bổ cho các địa phương và thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về số lượng điện thoại thông minh được Chương trình hỗ trợ;

b) Quyết định phê duyệt các kế hoạch, dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình, quyết định đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình; phê duyệt quyết toán kinh phí sử dụng từ Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam;

c) Ban hành Quyết định giá dịch vụ viễn thông công ích;

d) Ban hành mức hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích và mức hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ viễn thông công ích;

đ) Phân công, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tham mưu quản lý, thực hiện Chương trình và các quy định của Thông tư này phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý; Chỉ đạo Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu quản lý đối tượng được hỗ trợ để phục vụ quản lý;

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình tại các địa phương và các doanh nghiệp;

g) Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Chương trình theo thẩm quyền.

2. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích là gì?

Tại Khoản 2 Điều 48 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như sau:

a) Phối hợp, cung cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo và số lượng đối tượng đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại các địa phương theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng để phục vụ công tác quản lý đối tượng được hỗ trợ thiết bị đầu cuối và sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập;

b) Phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo các Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cung cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông và các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và danh sách đưa ra khỏi hộ nghèo, hộ cận nghèo theo kết quả rà soát, công bố định kỳ theo quy định để phục vụ công tác quản lý hỗ trợ đối tượng được sử dụng dịch vụ viễn thông phổ cập;

c) Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông trong công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình và lồng ghép thực hiện nội dung của Chương trình có liên quan với Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm gì trong việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích?

Tại Khoản 3 Điều 48 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như sau:

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện nội dung của Chương trình liên quan đến cung cấp dịch vụ viễn thông bắt buộc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin