Kinh phí thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong năm có mức thanh toán như thế nào?

Ngày hỏi:18/11/2022

Mức thanh toán kinh phí thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong năm như thế nào? Quyết toán kinh phí hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích hàng năm như thế nào? Quyết toán tổng thể Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như thế nào? Sơ kết, tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Mức thanh toán kinh phí thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong năm như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 45 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định mức thanh toán kinh phí thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích trong năm như sau:

a) Đối với hợp đồng đặt hàng cung cấp dịch vụ, hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thanh toán 95% giá trị khối lượng đã thực hiện hợp đồng được nghiệm thu trong năm. Sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm tra, phê duyệt quyết toán hàng năm, số kinh phí còn lại sẽ được thanh toán cho doanh nghiệp theo kết quả phê duyệt quyết toán.

b) Thủ tục thanh toán:

- Hợp đồng của tổ chức, doanh nghiệp với Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

- Biên bản nghiệm thu, xác định giá trị thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ viễn thông công ích kỳ trước (từ kỳ tạm ứng thứ hai).

- Hóa đơn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp xuất cho Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Văn bản đề nghị tạm ứng, thanh toán của doanh nghiệp và các thủ tục khác theo quy định của hợp đồng.

c) Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thực hiện thu hồi số kinh phí đã tạm ứng nếu quá thời hạn 03 (ba) tháng doanh nghiệp không có báo cáo kết quả thực hiện hợp đồng để thực hiện nghiệm thu theo quy định.

2. Quyết toán kinh phí hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích hàng năm như thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 45 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định quyết toán kinh phí hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích hàng năm như sau:

a) Sau khi kết thúc năm dương lịch, chậm nhất ngày 01 tháng 03 năm sau, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam hoàn thành các thủ tục báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện Chương trình theo niên độ;

b) Trong 07 ngày, kể từ ngày Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt báo cáo quyết toán tài chính thực hiện Chương trình năm trước, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam thực hiện thanh toán, xử lý số kinh phí còn lại đã tạm ứng cho các doanh nghiệp theo quyết toán được duyệt;

c) Hồ sơ, biểu mẫu quyết toán: Theo các biểu mẫu tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Quyết toán tổng thể Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như thế nào?

Tại Khoản 3 Điều 45 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định quyết toán tổng thể Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như sau:

Căn cứ quyết toán hàng năm được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam tổng hợp, lập báo cáo quyết toán Chương trình theo biểu mẫu tại Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư này, báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt quyết toán tổng thể thực hiện Chương trình. Thời hạn Quỹ gửi báo cáo quyết toán lên Bộ Thông tin và Truyền thông chậm nhất ngày 30 tháng 5 năm 2026.

4. Sơ kết, tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như thế nào?

Tại Điều 47 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định sơ kết, tổng kết Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như sau:

1. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức sơ kết thực hiện Chương trình vào Quý IV năm 2023.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tổng kết Chương trình vào Quý IV năm 2025.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin