Hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích có kế hoạch, dự toán như thế nào?

Ngày hỏi:16/11/2022

Kế hoạch, dự toán hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như thế nào? Kế hoạch, dự toán hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích bao gồm những gì? Các kế hoạch, dự toán thực hiện các nhiệm vụ khác trong việc hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như thế nào? Thời hạn báo cáo đề xuất kế hoạch, dự toán hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Kế hoạch, dự toán hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như thế nào?

Tại Điểm a Khoản 3 Điều 36 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định kế hoạch, dự toán hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như sau:

- Kế hoạch cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất ở khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông.

- Kế hoạch cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất ở khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông.

- Kế hoạch cung cấp dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất tại các điểm truy nhập Internet công cộng do doanh nghiệp thiết lập.

- Kế hoạch cung cấp dịch vụ truyền số liệu để kết nối thông tin từ đất liền ra đảo, xã đảo, huyện đảo, nhà giàn trên biển.

Trường hợp Bộ Thông tin và Truyền thông chưa ban hành mức hỗ trợ cho doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, các doanh nghiệp đề xuất mức hỗ trợ một phần chi phí cung cấp dịch vụ trên cơ sở thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

2. Kế hoạch, dự toán hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích bao gồm những gì?

Tại Điểm b Khoản 3 Điều 36 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) kế hoạch, dự toán hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích, bao gồm:

- Kế hoạch, dự toán hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông bắt buộc.

- Kế hoạch, dự toán hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh.

- Kế hoạch, dự toán hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Kế hoạch, dự toán hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Kế hoạch, dự toán hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động hàng hải thông qua hệ thống đài thông tin duyên hải.

- Kế hoạch, dự toán hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất tại các cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trạm y tế xã, điểm cung cấp dịch vụ Internet băng rộng cho cộng đồng dân cư.

Trường hợp Bộ Thông tin và Truyền thông chưa ban hành mức hỗ trợ cho người sử dụng dịch vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ hướng dẫn lập kế theo mức tạm tính để các doanh nghiệp, cơ quan liên quan thực hiện lập kế hoạch.

3. Các kế hoạch, dự toán thực hiện các nhiệm vụ khác trong việc hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như thế nào?

Tại Điểm c Khoản 3 Điều 36 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) các kế hoạch, dự toán thực hiện các nhiệm vụ khác trong việc hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như sau:

- Kế hoạch, dự toán thông tin, tuyên truyền về Chương trình; hướng dẫn sử dụng dịch vụ viễn thông công ích.

- Kế hoạch, dự toán kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình.

4. Thời hạn báo cáo đề xuất kế hoạch, dự toán hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như thế nào?

Tại Khoản 6 Điều 36 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định thời hạn báo cáo đề xuất kế hoạch, dự toán hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích như sau:

Kế hoạch, dự toán thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình do các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức lập và gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông theo thời hạn sau:

a) Chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: Đối với kế hoạch, dự toán thực hiện Chương trình;

b) Trước ngày 30 tháng 9 năm báo cáo: Đối với các kế hoạch, dự toán năm kế hoạch. Riêng kế hoạch, dự toán năm 2022: Gửi chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin