Mẫu thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm trong thủ tục giám đốc thẩm được thông báo như nào?

Ngày hỏi:16/11/2022

Mẫu thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm trong thủ tục giám đốc thẩm? Mẫu đơn kháng nghị giám đốc thẩm?

Mong anh chị tư vấn giải đáp. Tôi cảm ơn 

 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Thông báo giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm trong thủ tục giám đốc thẩm?

Tại Mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC như sau:

.............................(1)
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:...../TB

......., ngày...... tháng ...... năm...

THÔNG BÁO

Giải quyết văn bản thông báo phát hiện vi phạm

Kính gửi: .........................................................................

Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân... nhận được Văn bản thông báo của ........................................(2), địa chỉ:................................................(3) đề nghị Tòa án /Viện kiếm sát xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) số..... ngày...tháng.....năm.............của Tòa án nhân dân................. về vụ án ................................................................................... do phát hiện có vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Sau khi nghiên cứu văn bản thông báo và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án,
Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân ...................................... có ý kiến như sau:

1. ………………………………………………………………………...

2. …………………………………………………………………...…....

Vì vậy, không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) ......... số............. ngày...tháng....năm......... nêu trên.

Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân......................... thông báo để ........................ (4) biết.

Nơi nhận:
- Cá nhân, cơ quan, tổ chức thông báo;
- Đ/c Chánh án TAND/Viện trưởng VKSND (để báo cáo);
- VKSND/TAND... (để biết);
- Lưu: VT, hồ sơ giải quyết văn bản thông báo.

TL. CHÁNH ÁN /VIỆN TRƯỞNG

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 07:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân nhận đơn đề nghị; nếu là Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) và (3) Ghi tên, địa chỉ của cá nhân, cơ quan, tổ chức có văn bản thông báo. Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ người đề nghị; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đề nghị (ghi theo đơn đề nghị). Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

(4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên người có văn bản thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức có văn bản thông báo. Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A).

2. Mẫu đơn kháng nghị giám đốc thẩm?

Theo Mẫu số 08 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC như sau:

.............................(1)
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:..../.......(2)/KN-DS

......., ngày...... tháng ...... năm...

KHÁNG NGHỊ GIÁM ĐỐC THẨM

Đối với Bản án (Quyết định) .... số..... ngày.....


của Tòa án nhân dân....

CHÁNH ÁN /VIỆN TRƯỞNG

TÒA ÁN NHÂN DÂN /VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN.........

Căn cứ vào Điều 283, Điều 285 và khoản 2 Điều 286 (nếu có) của BLTTDS;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án về (quan hệ pháp luật tranh chấp) giữa:

Nguyên đơn(3) ......................................................................................................

Bị đơn(4) ................................................................................................................

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1) ...........................................................................................................................

2) ...........................................................................................................................

...............................................................................................................................

NHẬN THẤY:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

XÉT THẤY:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Kháng nghị đối với Bản án (Quyết định)......... số..... ngày..... của Tòa án nhân dân.... về phần(5)........ và đề nghị........ xét xử giám đốc thẩm.............................

Nơi nhận:
- VKSNDTC /TANDTC (kèm theo hồ sơ vụ án);
- VKSND /TAND....(để biết);
- Các đương sự (theo địa chỉ);
- Lưu: VT......., Hồ sơ vụ án.

CHÁNH ÁN /VIỆN TRƯỞNG (6)

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 08:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân ra kháng nghị; nếu là Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ghi năm ban hành kháng nghị.

(3) (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ nguyên đơn/bị đơn; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức là nguyên đơn/bị đơn. Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

(5) Trường hợp kháng nghị toàn bộ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì bỏ “về phần...”; trường hợp kháng nghị một phần bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì ghi cụ thể phần bị kháng nghị (ví dụ: về phần bồi thường thiệt hại...”.

(6) Trường hợp Chánh án /Viện trưởng uỷ nhiệm cho Phó Chánh án /Phó Viện trưởng ký kháng nghị thì ghi như sau:

KT. CHÁNH ÁN /VIỆN TRƯỞNG
PHÓ CHÁNH ÁN /PHÓ VIỆN TRƯỞNG

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin