Thực hiện Chương trình sử dụng dịch vụ viễn thông công ích được kiểm tra, giám sát như thế nào?

Ngày hỏi:16/11/2022

Kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình sử dụng dịch vụ viễn thông công ích như thế nào? Kế hoạch, dự toán thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình sử dụng dịch vụ viễn thông công ích bao gồm những gì? Căn cứ lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình sử dụng dịch vụ viễn thông công ích như thế nào?

Nhờ tư vấn giúp tôi theo quy định mới nhất của luật.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình sử dụng dịch vụ viễn thông công ích như thế nào?

Tại Điều 35 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) quy định kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình sử dụng dịch vụ viễn thông công ích như sau:

1. Đối tượng được kiểm tra, giám sát:

a) Các doanh nghiệp cung cấp dịch viễn thông công ích;

b) Đối tượng được hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích;

c) Các cơ quan được giao nhiệm vụ phối hợp quản lý thực hiện Chương trình tại địa phương.

2. Nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện:

a) Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình;

b) Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các chính sách, chế độ hỗ trợ cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích;

c) Kiểm tra việc thực hiện trình tự, hồ sơ trong quản lý;

d) Đánh giá kết quả và tác động của Chương trình.

3. Trách nhiệm kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình:

a) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương kiểm tra, giám sát thực hiện Chương trình;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức giám sát thực hiện Chương trình tại địa phương.

4. Hình thức kiểm tra giám sát:

a) Thành lập đoàn kiểm tra, giám sát;

b) Thông qua các báo cáo của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích, Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam.

2. Kế hoạch, dự toán thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình sử dụng dịch vụ viễn thông công ích bao gồm những gì?

Tại Khoản 1 Điều 36 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) kế hoạch, dự toán thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình sử dụng dịch vụ viễn thông công ích bao gồm:

a) Kế hoạch, dự toán hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến hết năm 2025 và hàng năm: Căn cứ lập kế hoạch theo khoản 2 Điều này, nội dung các kế hoạch theo điểm a khoản 3 Điều này.

b) Kế hoạch, dự toán hỗ trợ người sử dụng dịch vụ viễn thông công ích đến hết năm 2025 và hàng năm: Căn cứ lập kế hoạch theo khoản 2 Điều này, nội dung các kế hoạch theo điểm b khoản 3 Điều này.

3. Căn cứ lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình sử dụng dịch vụ viễn thông công ích như thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 36 Thông tư 14/2022/TT-BTTTT (có hiệu lực từ 12/12/2022) căn cứ lập kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình sử dụng dịch vụ viễn thông công ích như sau:

a) Danh sách khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

b) Danh sách hộ gia đình được hỗ trợ điện thoại thông minh do Ủy ban nhân dân tỉnh tại địa phương phê duyệt;

c) Số lượng hộ nghèo, hộ cận nghèo;

d) Danh sách hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo;

đ) Tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích của doanh nghiệp kỳ trước;

e) Kế hoạch phát triển hạ tầng, mạng lưới cung cấp dịch vụ viễn thông công ích ở khu vực khó khăn được phổ cập dịch vụ viễn thông của doanh nghiệp;

g) Giá dịch vụ viễn thông công ích do doanh nghiệp đề xuất; trường hợp Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành giá dịch vụ viễn thông công ích, thực hiện theo giá do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

h) Mức hỗ trợ cung cấp, sử dụng dịch vụ viễn thông công ích do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;

i) Hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư này và các văn bản liên quan;

k) Các quy định liên quan khác.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin