Mẫu yêu cầu sửa đổi, bổ sung văn bản thông báo phát hiện vi phạm trong thủ tục giám đốc thẩm được thông báo như thế nào?

Ngày hỏi:16/11/2022

Mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung văn bản thông báo phát hiện vi phạm trong thủ tục giám đốc thẩm? Mẫu Giấy xác nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm? Mẫu thông báo giải quyết đơn đề nghị theo thủ tục giám đốc thẩm? 

Mong anh chị tư vấn giải đáp. Tôi cảm ơn 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Mẫu thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung văn bản thông báo phát hiện vi phạm trong thủ tục giám đốc thẩm?

Tại Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định như sau:

.............................(1)
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:...../TB

......., ngày...... tháng ...... năm...

THÔNG BÁO

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung văn bản thông báo phát hiện vi phạm

Kính gửi:…..……………………………………………………(2)

Địa chỉ:………………………………………………………….(3)

Căn cứ vào Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự;

Xét văn bản thông báo của……….........................(4) đề ngày…………(5) về việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân /Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) số................... ngày.....tháng....năm........của Tòa án nhân dân................................ đã có hiệu lực pháp luật;

Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân.................................... yêu cầu............. sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong thời hạn..... ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này:

1. ………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………....

Trường hợp người thông báo không sửa đổi, bổ sung văn bản thông báo phát hiện vi phạm và gửi lại cho Tòa án /Viện kiểm sát trong thời hạn trên thì Tòa án /Viện kiểm sát chưa xem xét, giải quyết văn bản thông báo của người thông báo.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ giải quyết văn bản thông báo.

TL.CHÁNH ÁN /VIỆN TRƯỞNG

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 04:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân nhận văn bản thông báo; nếu là Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân hoặc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ người thông báo; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức thông báo (ghi theo văn bản thông báo). Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên.

(5) Ghi ngày, tháng, năm người thông báo làm văn bản thông báo.

2. Mẫu giấy xác nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm?

Theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định như sau:

.............................(1)
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:...../GXN

......., ngày...... tháng ...... năm...

GIẤY XÁC NHẬN

Nhận đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm

Kính gửi: (2)…..……………………………………………………

Địa chỉ: (3)………………………………………………………….

Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân ……………………… nhận được đơn đề ngày ……. tháng….... năm……… của ……….........................................(4) nộp trực tiếp (hoặc do bưu chính chuyển đến) ngày…. tháng….. năm.......

Về việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân /Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân) xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) số................... ngày..... tháng.... năm....... của Tòa án................................ đã có hiệu lực pháp luật.

Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân …………. sẽ tiến hành xem xét đơn đề nghị kháng nghị theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ giải quyết đơn.

TL. CHÁNH ÁN /VIỆN TRƯỞNG

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 05:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân nhận đơn đề nghị; nếu là Tòa án nhân dân hoặc Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh thì ghi rõ Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An).

(2) và (3) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ người đề nghị kháng nghị; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đề nghị (ghi theo đơn đề nghị kháng nghị). Cần lưu ý đối với cá nhân thì tùy theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

(4) Nếu là cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị như hướng dẫn tại điểm (2) mà không phải ghi họ tên (ví dụ: của Ông; của Bà;…); nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức đó như hướng dẫn tại điểm (2).

3. Mẫu thông báo giải quyết đơn đề nghị theo thủ tục giám đốc thẩm?

Căn cứ Mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định như sau:

.............................(1)
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:...../TB

......., ngày...... tháng ...... năm...

THÔNG BÁO

Giải quyết đơn đề nghị

Kính gửi: .........................................................................................

Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân............ nhận được Đơn đề nghị của ........................................(2), địa chỉ:................................................(3) đề nghị Tòa án xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) số..... ngày.....tháng....năm...của Tòa án nhân dân.............. về vụ án......................................

Sau khi nghiên cứu đơn đề nghị và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án,
Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân .................................. có ý kiến như sau:

1. ………………………………………………………………………...

2. …………………………………………………………………...…....

Vì vậy, không có căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) ......... số............. ngày...tháng....năm...... nêu trên.

Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân...................... thông báo để ...................................(4) biết.

Nơi nhận:
- Người đề nghị;
- Đ/c Chánh án TAND /Viện trưởng VKSND
(để báo cáo);
- VKSND /TAND... (để biết);
- Lưu: VT, hồ sơ giải quyết đơn.

TL. CHÁNH ÁN /VIỆN TRƯỞNG

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 06:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân nhận đơn đề nghị; nếu là Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2) và (3) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ người đề nghị; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đề nghị (ghi theo đơn đề nghị). Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Kính gửi: Ông Nguyễn Văn A).

(4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên người đề nghị; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức đề nghị. Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên (ví dụ: Ông Nguyễn Văn A).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin