Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm có mẫu như thế nào?

Ngày hỏi:16/11/2022

Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm? Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm? Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm? 

Mong anh chị tư vấn giải đáp. Tôi cảm ơn 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Mẫu đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm?

Tại Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm


đối với Bản án (Quyết định)..............(1) số... ngày... tháng... năm...


của Tòa án nhân dân......................

Kính gửi:(2)...............................................................

Họ và tên người đề nghị:(3)……………………………………………......

Địa chỉ:(4)..………………………………………………………….…….

Là:(5).............................................................................................................

trong vụ án về......................................................................................

Đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm Bản án (Quyết định)(6)........... số.... ngày... tháng... năm... của Tòa án nhân dân......... đã có hiệu lực pháp luật.

Lý do đề nghị:(7)...........................................................................................

Yêu cầu của người đề nghị:(8)......................................................................

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:(9)

.....................................................................................................................

Người làm đơn(10)

Hướng dẫn ghi Mẫu số 01:

(1), (6) Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là bản án “phúc thẩm” thì ghi “phúc thẩm”...

(2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm quy định tại Điều 285 BLTTDS (ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao).

(3) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi họ và tên của cá nhân đó; nếu người làm đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty X do ông Nguyễn Văn A - Tổng giám đốc làm đại diện).

(4) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi tư cách pháp lý của người làm đơn (ví dụ: là nguyên đơn).

(7) Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm.

(8) Ghi yêu cầu của người đề nghị (ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2013/DSPT ngày 10-02-2013 của Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử phúc thẩm lại theo quy định của BLTTDS).

(9) Ghi tên tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (ví dụ: 1. Bản án số...; Quyết định số.../QĐ-UBND ngày...).

(10) Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn; người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên trực tiếp và đóng dấu trực tiếp vào đơn.

2. Đơn đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm?

Theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC quy định như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xem xét theo thủ tục tái thẩm


đối với Bản án (Quyết định)..............(1) số... ngày... tháng... năm...


của Tòa án nhân dân......................

Kính gửi:(2)...............................................................

Họ và tên người đề nghị:(3)……………………………………………......

Địa chỉ:(4)..………………………………………………………….…….

Là:(5).............................................................................................................

trong vụ án …. về......................................................................................

Đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm Bản án (Quyết định)(6)........... số.... ngày... tháng... năm... của Tòa án nhân dân......... đã có hiệu lực pháp luật.

Lý do đề nghị:(7)...........................................................................................

Yêu cầu của người đề nghị:(8)......................................................................

Kèm theo đơn đề nghị là các tài liệu, chứng cứ sau đây:(9)

.....................................................................................................................

Người làm đơn(10)

Hướng dẫn ghi Mẫu số 02:

(1), (6) Nếu là bản án sơ thẩm thì ghi “sơ thẩm”, nếu là bản án “phúc thẩm” thì ghi “phúc thẩm”...

(2) Ghi người có quyền kháng nghị theo thủ tục tái thẩm quy định tại Điều 307 BLTTDS (ví dụ: Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân tối cao).

(3) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi họ và tên của cá nhân đó; nếu người làm đơn là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan, tổ chức và ghi họ và tên, chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty X do ông Nguyễn Văn A - Tổng giám đốc làm đại diện).

(4) Nếu người làm đơn là cá nhân thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó.

(5) Ghi tư cách pháp lý của người làm đơn (ví dụ: là nguyên đơn).

(7) Ghi lý do cụ thể của việc đề nghị xem xét theo thủ tục tái thẩm.

(8) Ghi yêu cầu của người đề nghị (ví dụ: Đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị theo thủ tục tái thẩm huỷ Bản án dân sự phúc thẩm số 10/2013/DSPT ngày 10-02-2013 của Tòa án nhân dân tỉnh A để xét xử sơ thẩm lại theo quy định của BLTTDS).

(9) Ghi tên tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn (ví dụ: 1. Bản án số...; Quyết định số.../QĐ-UBND ngày...).

(10) Người đề nghị là cá nhân phải ký tên hoặc điểm chỉ trực tiếp vào đơn; người đề nghị là cơ quan, tổ chức thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó phải ký tên trực tiếp và đóng dấu trực tiếp vào đơn.

3. Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm?

Căn cứ Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC có quy định như sau:

.............................(1)
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:...../TB

......., ngày...... tháng ...... năm...

THÔNG BÁO

Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị giám đốc thẩm

Kính gửi:…..……………………………………………………(2)

Địa chỉ:………………………………………………………….(3)

Căn cứ vào Điều 3 Thông tư liên tịch số 03/2013/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 15 tháng 10 năm 2013 của Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định về thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm và thủ tục đặc biệt xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao của Bộ luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự;

Xét đơn đề nghị giám đốc thẩm của……….........................(4) đề ngày…………(5) về việc đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân /Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) số................... ngày.....tháng....năm........của Tòa án........................... đã có hiệu lực pháp luật;

Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân.................................... yêu cầu............. sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây trong thời hạn..... ngày, kể từ ngày nhận được thông báo này:

1. ………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………....

Trường hợp người đề nghị không sửa đổi, bổ sung đơn đề nghị và gửi lại cho Tòa án /Viện kiểm sát trong thời hạn trên thì Tòa án /Viện kiểm sát trả lại đơn đề nghị, tài liệu chứng cứ kèm theo cho người đề nghị và chưa thụ lý đơn đề nghị của đương sự.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, hồ sơ giải quyết đơn.

TL.CHÁNH ÁN /VIỆN TRƯỞNG

Hướng dẫn sử dụng Mẫu số 03:

(1) Ghi tên Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân nhận đơn đề nghị; nếu là Tòa án nhân dân /Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Tòa án nhân dân hoặc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội).

(2), (3) và (4) Nếu là cá nhân thì ghi họ tên và địa chỉ người đề nghị; nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi tên, địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đề nghị (ghi theo đơn đề nghị). Cần lưu ý đối với cá nhân thì tuỳ theo độ tuổi mà ghi Ông hoặc Bà, Anh hoặc Chị trước khi ghi họ tên.

(5) Ghi ngày, tháng, năm đương sự làm đơn đề nghị.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin