Có được lưu giữ sổ đăng ký thành viên tại chi nhánh của công ty?

Ngày hỏi:05/11/2022

Chi nhánh của công ty có được lưu giữ sổ đăng ký thành viên không? Chi nhánh chỉ được cấp mã số thuế 13 chữ số khi trực tiếp kê khai và nộp thuế? Văn phòng đại diện, chi nhánh công ty có buộc phải treo biển tên công ty?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chi nhánh của công ty có được lưu giữ sổ đăng ký thành viên không?

Sổ đăng ký thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên bao gồm những nội dung gì và khi lưu giữ có được lưu giữ tại chi nhánh không hay phải lưu giữ tại trụ sở chính của công ty? Nhờ tư vấn theo quy định pháp luật mới.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2, Khoản 4 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về sổ đăng ký thành viên của công ty TNHH 2 thành viên trở lên như sau:

- Sổ đăng ký thành viên phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

+ Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

+ Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp đã góp, thời điểm góp vốn, loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng loại tài sản góp vốn của từng thành viên;

+ Chữ ký của thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của thành viên là tổ chức;

+ Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.

- Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi thành viên trong sổ đăng ký thành viên theo yêu cầu của thành viên có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.

- Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Trên đây là những nội dung ghi trong sổ đăng ký thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên và sổ này phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Chi nhánh chỉ được cấp MST 13 chữ số khi trực tiếp kê khai và nộp thuế?

Chi nhánh doanh nghiệp, công ty chỉ được cấp mã số thuế 13 chữ số khi trực tiếp kê khai và nộp thuế có đúng không ạ?

Trả lời:

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 thì chi nhánh của doanh nghiệp nói chung là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp.

Điểm b Khoản 2 và Điểm a Khoản 3 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 có quy định:

Mã số thuế 13 chữ số và ký tự khác được sử dụng cho đơn vị phụ thuộc và các đối tượng khác.

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt quá trình hoạt động từ khi đăng ký thuế cho đến khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Người nộp thuế có chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị phụ thuộc trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thuế thì được cấp mã số thuế phụ thuộc.

Như vậy, theo quy định thì người nộp thuế có chi nhánh trực tiếp thực hiện nghĩa vụ thuế (trực tiếp khai thuế, nộp thuế) thì được cấp mã số thuế phụ thuộc (mã số thuế 13 chữ số).

Văn phòng đại diện, chi nhánh công ty có buộc phải treo biển tên công ty?

Cho tôi hỏi văn phòng đại diện, chi nhánh công ty có phải treo biển tên công ty không bạn? Tôi đến mấy nơi không tìm được vì không treo biển tên công ty, tôi tưởng phải có chứ.

Trả lời:

Khoản 4 Điều 37 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tên doanh nghiệp như sau:

Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Theo quy định này thì tại chi nhánh, văn phòng đại diện của công ty phải treo biển tên công ty.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.