Thời hạn gửi báo cáo tài chính quý của Quỹ đầu tư phát triển địa phương?

Ngày hỏi:05/11/2022

Báo cáo tài chính quý của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải gửi trong thời hạn bao lâu? Báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ đầu tư phát triển địa phương có bắt buộc phải thuê đơn vị ngoài kiểm toán? Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện công bố báo cáo tài chính ở đâu?

Xin chào ban biên tập, tôi hiện đang phụ trách báo cáo tài chính của một Quỹ đầu tư phát triển địa phương, xin hỏi đối với báo cáo tài chính quý thì phải nộp trong thời hạn bao lâu? Đối với báo cáo tài chính hàng năm thì chúng tôi có được tự kiểm toán hay phải thuê đơn vị kiểm toán ngoài để thực hiện? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Báo cáo tài chính quý của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải gửi trong thời hạn bao lâu?

Căn cứ Điều 12 Thông tư 86/2021/TT-BTC quy định báo cáo tài chính và các báo cáo khác như sau:

1. Cuối kỳ kế toán (quý, năm), Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải lập, trình bày và gửi các báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều này. Thời gian chốt số liệu là thời điểm kết thúc kỳ báo cáo (quý, năm). Tổng Giám đốc/Giám đốc (Giám đốc) Quỹ chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo này.

2. Các loại báo cáo của Quỹ đầu tư phát triển địa phương:

a) Báo cáo quý:

- Báo cáo tài chính của Quỹ bao gồm: báo cáo tài chính; báo cáo kết quả hoạt động; báo cáo lưu chuyển tiền tệ; thuyết minh báo cáo tài chính. Việc lập và trình bày báo cáo tài chính của Quỹ thực hiện theo quy định của pháp luật kế toán;

- Báo cáo thống kê, bao gồm: Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp; báo cáo tình hình cho vay; báo cáo tình hình đầu tư góp vốn thành lập doanh nghiệp; báo cáo tình hình phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro theo các Phụ lục 1, 2, 3, 4 đính kèm Thông tư này.

b) Báo cáo năm:

- Tất cả các báo cáo quy định tại điểm a khoản này;

- Báo cáo quyết toán chênh lệch thu chi theo quy định tại khoản 5 Điều 34 Nghị định số 147/2020/NĐ-CP;

- Báo cáo xếp loại hiệu quả hoạt động của Quỹ theo quy định tại Điều 16 Thông tư này;

- Báo cáo khác: Báo cáo tình hình thu chi tài chính; báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình phân phối chênh lệch thu chi vả sử dụng các quỹ theo các Phụ lục 5, 6, 7 đính kèm Thông tư này.

3. Thời hạn gửi báo cáo:

a) Báo cáo quý được gửi chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý;

b) Báo cáo năm được gửi chậm nhất sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, riêng báo cáo xếp loại hiệu quả hoạt động của Quỹ được gửi chậm nhất trước ngày 31 tháng 5 hàng năm;

c) Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ do tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện và được gửi chậm nhất sau 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

4. Nơi nhận báo cáo:

a) Các báo cáo quy định tại điểm a khoản 2 Điều này được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài chính tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

b) Các báo cáo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này được gửi cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng gửi Bộ Tài chính, Sở Tài chính tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố.

5. Phương thức gửi báo cáo thực hiện theo một trong các phương thức sau:

- Gửi trực tiếp dưới hình thức văn bản giấy;

- Gửi qua dịch vụ bưu chính dưới hình thức văn bản giấy;

- Gửi qua hệ thống thư điện tử hoặc hệ thống phần mềm thông tin chuyên dùng (nếu có);

- Các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

6. Quỹ đầu tư phát triển địa phương có trách nhiệm cung cấp báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Tài chính, Sở Tài chính và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trong trường hợp cần thiết.

Như vậy, đối với báo cáo tài chính quý của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải gửi trong thời hạn chậm nhất sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý.

2. Báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ đầu tư phát triển địa phương có bắt buộc phải thuê đơn vị ngoài kiểm toán?

Theo Điều 13 Thông tư 86/2021/TT-BTC quy định kiểm toán báo cáo tài chính như sau:

1. Báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập.

2. Hàng năm, Ban kiểm soát của Quỹ đầu tư phát triển địa phương trình Hội đồng quản lý lựa chọn một tổ chức kiểm toán độc lập thành lập và hoạt động tại Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ.

3. Ban Kiểm soát của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tổ chức kiểm tra, giám sát theo kế hoạch việc chấp hành chế độ tài chính kế toán tại Quỹ và báo cáo kết quả kiểm tra kiểm soát cho Hội đồng quản lý Quỹ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Như vậy, Báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ đầu tư phát triển địa phương phải được kiểm toán bởi một tổ chức kiểm toán độc lập. Do đó, Quỹ đầu tư phát triển địa phương có thể thuê đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm.

3. Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện công bố báo cáo tài chính ở đâu?

Tại Điều 14 Thông tư 86/2021/TT-BTC quy định chế độ công bố thông tin như sau:

1. Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường theo quy định áp dụng đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, ngoại trừ công bố thông tin về tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm, báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, báo cáo và tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm.

2. Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện công bố trên trang thông tin điện tử của Quỹ hoặc trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại Điều lệ của Quỹ.

3. Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương có trách nhiệm phê duyệt các nội dung công bố thông tin của Quỹ quy định tại khoản 1 Điều này; bảo đảm tính công khai, minh bạch và kịp thời của các thông tin được công bố.

Như vậy, Quỹ đầu tư phát triển địa phương thực hiện công bố báo cáo tài chính trên trang thông tin điện tử của Quỹ hoặc trên trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc các phương tiện thông tin đại chúng khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin