Những chi phí cưỡng chế nào mà người bị cưỡng chế sẽ phải trả?

Ngày hỏi:03/11/2022

Người bị cưỡng chế sẽ phải trả những chi phí cưỡng chế nào? Người nhận được thông báo quyết toán chi phí cưỡng chế phải nộp chi phí trong thời hạn bao lâu? Người bị cưỡng chế không tự nguyện nộp chi phí cưỡng chế thì sẽ giải quyết ra sao?

Xin chào ban biên tập, hàng xóm nhà tôi lấn chiếm đất công xây dựng nhà trái phép, bên nhà nước xuống cưỡng chế thu hồi đất và yêu cầu trả lại tình trạng ban đầu nhưng người đó không thực hiện, bây giờ người ta thực hiện cưỡng chế thì không biết người hàng xóm đó sẽ phải trả những chi phí cưỡng chế nào? Nhận được thông báo quyết toán chi phí cưỡng chế thì phải nộp tiền trong bao lâu? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Người bị cưỡng chế sẽ phải trả những chi phí cưỡng chế nào?

Căn cứ Điều 4 Thông tư 05/2017/TT-BTC quy định nội dung và mức chi chi phí cưỡng chế như sau:

1. Việc xác định chi phí cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP, bao gồm các chi phí sau:

a) Chi phí huy động người thực hiện quyết định cưỡng chế: chi phí bồi dưỡng cho những người trực tiếp thực hiện cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế;

b) Chi phí thuê phương tiện tháo dỡ, chuyên chở đồ vật, tài sản;

c) Chi phí thuê giữ hoặc bảo quản tài sản kê biên;

d) Chi phí thù lao cho các chuyên gia tham gia định giá để tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật;

đ) Chi phí tổ chức bán đấu giá tài sản:

- Chi phí bán đấu giá theo quy định của pháp luật trong trường hợp người ra quyết định cưỡng chế ký hợp đồng bán đấu giá với tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có tài sản bị kê biên để bán đấu giá;

- Tiền thuê địa điểm, phương tiện phục vụ tổ chức bán đấu giá, niêm yết, công khai việc bán đấu giá trường hợp thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản.

e) Chi phí thực tế khác liên quan đến thực hiện cưỡng chế (nếu có).

2. Mức chi:

a) Chi bồi dưỡng cho những người được huy động trực tiếp tham gia cưỡng chế và bảo vệ cưỡng chế:

- Cán bộ, công chức của cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế được huy động thực hiện cưỡng chế, lực lượng công an, dân quân tự vệ, đại diện chính quyền địa phương trực tiếp tham gia cưỡng chế: người chủ trì mức 150.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế, đối tượng khác mức 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.

- Đại diện tổ dân phố, trưởng thôn và các đối tượng khác được người ra quyết định cưỡng chế huy động tham gia cưỡng chế: 100.000 đồng/người/ngày tham gia cưỡng chế.

b) Các chi phí quy định tại điểm b, c, d, đ, e khoản 1 Điều này được thực hiện căn cứ vào hợp đồng, thanh lý hợp đồng, biên bản bàn giao tài sản kê biên (đối với chi phí bảo quản tài sản kê biên quy định tại điểm c khoản 1 Điều này), hóa đơn, chứng từ chi tiêu thực tế, hợp pháp, hợp lệ theo quy định hiện hành, phù hợp với giá cả trên địa bàn trong cùng thời kỳ và được người ra quyết định cưỡng chế phê duyệt.

Như vậy, đối với trường hợp hàng xóm anh/chị bị cưỡng chế thì sẽ phải chịu những chi phí cưỡng chế được quy định trên.

2. Người nhận được thông báo quyết toán chi phí cưỡng chế phải nộp chi phí trong thời hạn bao lâu?

Theo Khoản 2 Điều 6 Thông tư 05/2017/TT-BTC quy định hoàn trả tạm ứng chi phí cưỡng chế như sau:

1. Khi kết thúc việc thi hành quyết định cưỡng chế, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế trình người ra quyết định cưỡng chế phê duyệt quyết toán chi phí cưỡng chế. Cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế có trách nhiệm gửi quyết toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt cho đối tượng bị cưỡng chế (trường hợp đối tượng bị cưỡng chế đã nộp chi phí cưỡng chế).

2. Trường hợp đã thực hiện tạm ứng chi phí cưỡng chế theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này, căn cứ quyết toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt, cơ quan thi hành cưỡng chế có thông báo bằng văn bản về quyết toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt gửi cho đối tượng bị cưỡng chế để nộp chi phí cưỡng chế (văn bản ghi rõ ngày, tháng, năm xử phạt, số tiền phải thanh toán, địa chỉ thanh toán bằng tiền mặt hoặc số tài khoản nếu thanh toán bằng chuyển khoản và các thông tin cần thiết khác).

Chậm nhất 10 ngày từ khi nhận được thông báo quyết toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt, đối tượng bị cưỡng chế có trách nhiệm nộp chi phí cưỡng chế cho cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế. Khi thu được tiền từ đối tượng bị cưỡng chế, cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế phải làm thủ tục hoàn trả ngay khoản tiền đã tạm ứng chi cưỡng chế cho cơ quan của người ra quyết định cưỡng chế để hoàn ứng cho ngân sách nhà nước.

Như vậy, trong thời hạn 10 ngày từ khi nhận được thông báo quyết toán chi phí cưỡng chế được phê duyệt thì hàng xóm anh/chị có trách nhiệm nộp chi phí cưỡng chế cho cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế.

3. Người bị cưỡng chế không tự nguyện nộp chi phí cưỡng chế thì sẽ giải quyết ra sao?

Tại Điều 3 Thông tư 05/2017/TT-BTC quy định nguyên tắc quản lý chi phí cưỡng chế như sau:

1. Đối tượng bị cưỡng chế phải chịu mọi chi phí cho hoạt động cưỡng chế thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 166/2013/NĐ-CP.

2. Đối tượng bị cưỡng chế có trách nhiệm nộp toàn bộ chi phí cưỡng chế cho cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế theo quy định của Thông tư này.

3. Đối tượng bị cưỡng chế không tự nguyện nộp hoặc nộp chưa đủ chi phí hoặc nộp chậm thời hạn theo thông báo của cơ quan thi hành quyết định cưỡng chế thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế có quyền ban hành tiếp quyết định cưỡng chế để thu hồi chi phí cưỡng chế bằng các biện pháp quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 86 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Theo đó, người bị cưỡng chế không không tự nguyện nộp hoặc nộp chưa đủ chi phí cưỡng chế hoặc nộp chậm thời hạn thì người có thẩm quyền ban hành quyết định cưỡng chế có quyền ban hành tiếp quyết định cưỡng chế để thu hồi chi phí cưỡng chế bằng các biện pháp theo quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.