Hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:26/10/2022

Quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào? Hỗ trợ về thời gian học tập bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào? Trách nhiệm của công chức, viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Quy định về hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Căn cứ Điều 38 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng như sau:

1. Trường hợp được Kiểm toán nhà nước cử đi học

a) Công chức, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn ở trong nước theo quy định tại Điều 26 của Quy chế này và bồi dưỡng lý luận chính trị: Được Kiểm toán nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí, bao gồm cả tài liệu học tập.

b) Công chức, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo chứng chỉ kế toán, kiểm toán quốc tế và các chương trình đào tạo chứng chỉ chuyên ngành quốc tế khác: Được Kiểm toán nhà nước hỗ trợ toàn bộ phí mở tài khoản và phí thường niên hằng năm, tiền học phí, tiền tài liệu, kinh phí thi các môn học lần đầu và phí hội viên, trừ trường hợp được tổ chức tài trợ, cấp học bổng. Quy định chi tiết về việc hỗ trợ phí hội viên sau khi hoàn thành chương trình học và được cấp chứng chỉ tại Phụ lục của Quy chế này.

c) Công chức, viên chức được cử tham gia đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ theo các chương trình đào tạo sau đại học của Việt Nam: Được Kiểm toán nhà nước hỗ trợ kinh phí đào tạo với mức tối đa 50% đối với mỗi công chức, viên chức tùy vào nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được cấp hằng năm của Kiểm toán nhà nước (chỉ hỗ trợ sau khi công chức, viên chức hoàn thành chương trình học và được cấp bằng).

d) Công chức, viên chức được cử tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng do các dự án, cơ quan, chương trình hợp tác tài trợ: Được thực hiện theo thỏa thuận trong Hiệp định hoặc quy định của tổ chức tài trợ.

2. Trường hợp tự liên hệ tham gia các khóa học phù hợp với nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước, được cấp có thẩm quyền đồng ý cử đi học thì được cơ quan xem xét hỗ trợ một phần kinh phí (nếu có nguồn kinh phí hỗ trợ).

3. Việc hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho công chức, viên chức do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

2. Hỗ trợ về thời gian học tập bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Theo Điều 39 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 quy định hỗ trợ về thời gian học tập như sau:

1. Công chức, viên chức tham gia đào tạo thạc sỹ: Được Kiểm toán nhà nước xem xét, tạo điều kiện cho công chức, viên chức học trong giờ hành chính (nếu công chức, viên chức có nhu cầu và được Thủ trưởng đơn vị quản lý trực tiếp đề nghị).

2. Công chức, viên chức tham gia đào tạo tiến sỹ và đào tạo chứng chỉ kế toán, kiểm toán quốc tế (ACCA, CPA Australia…): Căn cứ vào kế hoạch công tác của đơn vị và kế hoạch công tác của cá nhân, Kiểm toán nhà nước tạo điều kiện về thời gian cho công chức, viên chức tập trung vào công tác học tập, cụ thể:

a) Đối với đào tạo tiến sỹ: Công chức, viên chức được xem xét, tạo điều kiện học trong giờ hành chính đối với một số môn học theo quy định của cơ sở đào tạo; được nghỉ tối đa 02 ngày làm việc khi bảo vệ chuyên đề, bảo vệ cấp cơ sở và bảo vệ cấp nhà nước để tập trung cho việc học tập.

b) Đối với đào tạo chứng chỉ kiểm toán quốc tế: Được nghỉ tối đa 02 ngày làm việc trước mỗi môn thi để tập trung cho việc ôn tập và thi.

3. Trách nhiệm của công chức, viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng Kiểm toán nhà nước như thế nào?

Tại Điều 40 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Kiểm toán nhà nước ban hành kèm Quyết định 1280/QĐ-KTNN năm 2022 quy định trách nhiệm của công chức, viên chức như sau:

1. Thực hiện các quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

2. Công chức, viên chức đang giữ chức vụ và thuộc ngạch, chức danh nào đều phải đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng các tiêu chuẩn trình độ kiến thức quy định cho chức vụ và ngạch, chức danh đó.

3. Công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành tốt nội quy, quy chế và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tham gia khóa học và phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ học tập đúng thời gian quy định.

4. Thực hiện quy định về đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng (nếu có).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin