Quyết định về việc gia hạn thời gian thanh tra trong hoạt động ngân hàng có mẫu như thế nào?

Ngày hỏi:24/04/2022

Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời gian thanh tra trong hoạt động ngân hàng như thế nào? Văn bản thông báo kết thúc việc tiến hành thanh tra tại nơi được thanh tra trong hoạt động ngân hàng thực hiện theo mẫu nào? Báo cáo Kết quả thanh tra trong hoạt động ngân hàng như thế nào?

Mong nhận được phản hồi!

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Mẫu Quyết định về việc gia hạn thời gian thanh tra trong hoạt động ngân hàng

Căn cứ Mẫu số 14-TTr ban hành kèm theo Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về Quyết định về việc gia hạn thời gian thanh tra như sau:

(1) ……………………….
(2) ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /QĐ-……(3)

……….., ngày ….. tháng ….. năm …….

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian thanh tra

……………………………………………. (4)

Căn cứ Luật thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh tra;

Căn cứ Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngân hàng;

Căn cứ Thông tư số /2016/TT-NHNN ngày tháng năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng;

Căn cứ ………………………………………………………………………………………… (5);

Căn cứ ………………………………………………………………………………………… (6);

Căn cứ Quyết định số …………………….. ngày..../…../….. của …… (7) về việc …...... (8);

Xét đề nghị của Trưởng Đoàn thanh tra,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Gia hạn thời gian thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số ….. ngày …../..../….. của ………………… (7) về việc ……………………. (8).

Thời gian gia hạn là …… ngày làm việc kể từ ngày …../…../……

Điều 2. Trưởng Đoàn thanh tra, (9) và (10) và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- (1);
- Như trên;
- Lưu:…

………………………… (4)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan cấp trên trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan ra quyết định gia hạn thời gian thanh tra.

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan ra quyết định gia hạn thời hạn thanh tra.

(4) Chức danh của người ra quyết định gia hạn thời hạn thanh tra.

(5) Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (nếu có).

(6) Văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan ra quyết định gia hạn thời hạn thanh tra.

(7) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(8) Tên cuộc thanh tra.

(9) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc cá nhân có liên quan đến việc tổ chức thực hiện cuộc thanh tra.

(10) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân là đối tượng thanh tra.

2. Văn bản thông báo kết thúc việc tiến hành thanh tra tại nơi được thanh tra trong hoạt động ngân hàng thực hiện theo mẫu nào?

Căn cứ Mẫu số 15-TTr ban hành kèm theo Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về Văn bản thông báo kết thúc việc tiến hành thanh tra tại nơi được thanh tra thực hiện theo mẫu như sau:

(1) ……………………….
(2) ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

V/v thông báo kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra.

……….., ngày ….. tháng ….. năm …….

Kính gửi: ………………………………………(3)

Thực hiện Quyết định thanh tra số....ngày.../…../... của ……………………………… (4) về việc ………………………….. (5), Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra từ ngày......../…..../….... tại ………………………….. (3). Đoàn thanh tra kết thúc việc thanh tra trực tiếp tại ………………. (3) từ ngày ..../…../…. Việc công bố kết luận thanh tra được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình xây dựng kết luận thanh tra nếu cần xác minh hoặc cung cấp thêm thông tin, tài liệu để làm rõ nội dung trước khi kết luận thanh tra, yêu cầu …………………. (3) cung cấp đầy đủ, kịp thời.

Đoàn thanh tra thông báo để ………………….. (3) biết.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: …..

………………………… (6)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_______________

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.

(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

(4) Người ra quyết định thanh tra.

(5) Tên cuộc thanh tra.

(6) Trưởng Đoàn thanh tra.

3. Báo cáo Kết quả thanh tra trong hoạt động ngân hàng như thế nào?

Theo Mẫu số 16-TTr ban hành kèm theo Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về Quyết định về việc gia hạn thời gian thanh tra như sau:

(1) ……………………….
(2) ……………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……….., ngày ….. tháng ….. năm …….

BÁO CÁO

Kết quả thanh tra …………… (3)

Thực hiện Quyết định thanh tra số .... ngày …../…../..... của ……………… (4) về ….……….. (3), từ ngày …../..../…….. đến ngày ….../…../……….. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại …………………………………………….. (5)

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với ……………………(6) và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

Sau đây là kết quả thanh tra:

1. ………………………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là Báo cáo kết quả thanh tra về ……………………………………………(3), Đoàn thanh tra xin ý kiến chỉ đạo của ………….. (4)./.


Nơi nhận:
- (4);
- (7);
- Lưu:…

Trưởng Đoàn thanh tra
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________

(1) Tên cơ quan tiến hành thanh tra.

(2) Tên Đoàn thanh tra.

(3) Tên cuộc thanh tra.

(4) Chức danh của người ra quyết định thanh tra.

(5) Cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

(6) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đã được xác minh để làm rõ nội dung thanh tra (nếu có).

(7) Thủ trưởng cơ quan thanh tra nhà nước cấp trên trực tiếp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.