Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có giá tham chiếu như thế nào

Ngày hỏi:20/04/2022

Giá tham chiếu tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là gì? Việc xác định giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và trái phiếu mới niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thế nào? Xác định giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 90 ngày tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là gì?

Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Giá tham chiếu tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là gì?

Tại Điều 10 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về giá tham chiếu tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

10.1. Giá tham chiếu của cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đang giao dịch là giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất trước đó.

10.2. Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới được niêm yết, trong ngày giao dịch đầu tiên, giá tham chiếu được xác định theo quy định tại Điều 11 của Quy chế này.

10.3. Trường hợp cổ phiếu, chứng chỉ quỹ bị tạm ngừng giao dịch, khi được giao dịch trở lại, giá tham chiếu do SGDCK TP.HCM quyết định sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN. Các quy định khác về giao dịch tương tự quy định tại Khoản 10.2 Điều này.

10.4. Trường hợp giao dịch cổ phiếu, chứng chỉ quỹ không được hưởng cổ tức hoặc các quyết định kèm theo, giá tham chiếu tại ngày giao dịch không được hưởng quyền được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị cổ tức được nhận hoặc giá trị các quyền kèm theo.

Trong trường hợp giá phát hành quyền mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ lớn hơn giá đóng cửa của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trước ngày không hưởng quyền, SGDCK TP.HCM sẽ không điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch không hưởng quyền.

10.5. Đối với các trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi (kể cả phát hành cho cổ đông hiện hữu), phát hành chứng khoán riêng lẻ, chào bán chứng khoán cho nhà đầu tư không phải là cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty và các trường hợp phát hành không ảnh hưởng đến quyền của cổ đông hiện hữu, SGDCK TP.HCM sẽ không thực hiện điều chỉnh giá tham chiếu của chứng khoán vào ngày giao dịch không hưởng quyền (nếu có xác định ngày giao dịch không hưởng quyền).

10.6. Trường hợp tách hoặc gộp cổ phiếu, giá tham chiếu tại ngày giao dịch trở lại được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch trước ngày tách, gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách, gộp cổ phiếu.

10.7. Trong một số trường hợp cần thiết, SGDCK TP.HCM có thể áp dụng phương thức xác định giá tham chiếu khác sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

2. Việc xác định giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và trái phiếu mới niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thế nào?

Tại Điều 11 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về xác định giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và trái phiếu mới niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

11.1. Việc xác định giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên được quy định như sau:

11.1.1. Tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) phải đưa ra mức giá dự kiến để làm giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

11.1.2. Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên tối thiểu +/- 20% so với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

11.1.3. Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Biên độ dao động giá quy định tại điều 9 Quy chế này được áp dụng từ ngày giao dịch kế tiếp.

11.1.4. Nếu trong ba (3) ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ mới niêm yết vẫn chưa có giá đóng cửa, tổ chức niêm yết sẽ phải xác định lại giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên.

11.1.5. SGDCK TP.HCM quyết định thay đổi biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ tại điểm 11.1.2 sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

11.2. Không quy định mức giá tham chiếu dự kiến, biên độ dao động giá đối với trái phiếu mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên.

11.3. Không cho phép giao dịch thỏa thuận cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trong ngày giao dịch đầu tiên.

3. Xác định giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 90 ngày tại thành phố Hồ Chí Minh là gì?

Tại Điều 12 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về xác định giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên 90 ngày tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

12.1. Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được giao dịch trở lại sau khi bị tạm ngừng giao dịch trên chín mươi (90) ngày, biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ được SGDCK TP.HCM xác định sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

12.2. Giá đóng cửa trong ngày giao dịch đầu tiên sau khi được giao dịch trở lại sẽ là giá tham chiếu cho ngày giao dịch kế tiếp. Biên độ dao động giá quy định tại điều 9 Quy chế này được áp dụng từ ngày giao dịch kế tiếp.

12.3. Nếu trong ba (03) ngày đầu tiên sau khi giao dịch trở lại, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ được giao dịch trở lại vẫn chưa có giá đóng cửa, SGDCK TP.HCM sẽ xem xét điều chỉnh biên độ giá của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Giao dịch chứng khoán "