Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh có quy tắc chung về tổ chức và quản lý như thế nào

Ngày hỏi:20/04/2022

Quy tắc chung về tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là gì? Thời gian giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào? Tạm ngừng giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thế nào?

Nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi. Tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Quy tắc chung về tổ chức và quản lý tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh là gì?

Tại Điều 3 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về quy tắc chung về tổ chức và quản lý tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

3.1. SGDCK TP.HCM tổ chức giao dịch đối với các loại chứng khoán sau đây:

3.1.1. Cổ phiếu;

3.1.2. Chứng chỉ quỹ;

3.1.3. Trái phiếu;

3.1.4. Các loại chứng khoán khác sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây viết tắt là UBCKNN).

3.2. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (sau đây viết tắt là TTLKCK) cấp mã chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết tại SGDCK TP.HCM trên cơ sở thống nhất với bảng phân bổ mã ký tự đầu tiên của SGDCK TP.HCM.

3.3. Chứng khoán niêm yết tại SGDCK TP.HCM được giao dịch thông qua hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM, ngoại trừ các trường hợp sau:

3.3.1. Các trường hợp quy định tại điểm a, b, c khoản 2 điều 3 Thông tư 74/2011/TT-BTC ban hành ngày 01/06/2011;

3.3.2. Các trường hợp chào mua công khai thực hiện chuyển nhượng theo hướng dẫn của UBCKNN và các quy định hiện hành;

3.3.3. Các trường hợp sửa lỗi sau giao dịch thực hiện qua hệ thống chuyển nhượng của TTLKCK theo các quy định hiện hành;

3.4. Căn cứ đề nghị của Thành viên, SGDCK TP.HCM sẽ xem xét và chấp thuận cho Thành viên thực hiện giao dịch trực tuyến hoặc qua hệ thống nhập lệnh tại sàn.

3.4.1. Trường hợp Thành viên giao dịch trực tuyến, hoạt động giao dịch của Thành viên phải tuân thủ Quy chế này, Quy định giao dịch trực tuyến do SGDCK TP.HCM ban hành và các quyết định liên quan khác.

3.4.2. Trường hợp Thành viên sử dụng hệ thống nhập lệnh tại sàn, SGDCK TP.HCM sẽ xem xét và cấp thiết bị đầu cuối cho Thành viên để nhập lệnh vào Hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM. SGDCK TP.HCM có thể thu hồi hoặc yêu cầu ngừng sử dụng đối với thiết bị đầu cuối đã cấp cho thành viên.

Chỉ đại diện giao dịch của Thành viên mới được truy cập và nhập lệnh vào Hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM thông qua hệ thống nhập lệnh tại sàn. Hoạt động của đại diện giao dịch phải tuân thủ quy chế này và các quy định liên quan của SGDCK TP.HCM về đại diện giao dịch.

Thành viên chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của đại diện giao dịch của mình.

2. Thời gian giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh được quy định như thế nào?

Tại Điều 4 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về thời gian giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

4.1. SGDCK TP.HCM tổ chức giao dịch chứng khoán từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động.

4.2. Thời gian giao dịch cụ thể do SGDCK TP.HCM quyết định sau khi có sự chấp thuận của UBCKNN.

3. Tạm ngừng giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh thế nào?

Tại Điều 5 Quy chế hướng dẫn giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh kèm theo Quyết định 02/2012/QĐ-SGDHCM quy định về tạm ngừng giao dịch chứng khoán tại sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh như sau:

5.1. SGDCK TP.HCM tạm ngừng hoạt động giao dịch chứng khoán trong trường hợp:

5.1.1. Hệ thống giao dịch của SGDCK TP.HCM gặp sự cố;

5.1.2. Khi có một phần tư (1/4) số Thành viên trở lên gặp sự cố, không thể thực hiện giao dịch trực tuyến;

5.1.3. Khi xảy ra những sự kiện bất khả kháng làm ảnh hưởng đến hoạt động giao dịch bình thường của thị trường như thiên tai, hỏa hoạn v.v…;

5.1.4. UBCKNN yêu cầu ngừng giao dịch để ổn định thị trường;

5.1.5. Các trường hợp SGDCK TP.HCM thấy cần thiết để bảo vệ lợi ích nhà đầu tư sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

5.2. SGDCK TP.HCM có thể căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định thay đổi thời gian giao dịch.

5.3. SGDCK TP.HCM thực hiện báo cáo UBCKNN về việc tạm ngừng và thay đổi thời gian giao dịch nêu trên trước khi chính thức công bố.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Giao dịch chứng khoán "