Tham gia bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình cận nghèo hay theo diện sinh viên, học sinh đối với sinh viên thuộc hộ cận nghèo?

Ngày hỏi:13/04/2022

Sinh viên thuộc hộ cận nghèo thì tham gia bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình cận nghèo hay theo diện sinh viên, học sinh? Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của sinh viên thuộc hộ cận nghèo là bao nhiêu?

Chào Ban biên tập, em có vấn đề cần được giải đáp. Em là sinh viên của trường Đại học G và gia đình em thuộc hộ cận nghèo. Em có thắc mắc là khi em tham gia bảo hiểm y tế thì em sẽ tham gia theo diện gia đình hộ cận nghèo hay là theo diện sinh viên, học sinh ạ? Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của em là bao nhiêu?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, em cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Sinh viên thuộc hộ cận nghèo thì tham gia bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình cận nghèo hay theo diện sinh viên, học sinh?

Tại Khoản 4 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

b) Học sinh, sinh viên.

Theo Khoản 2 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế như sau:

2. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 12 của Luật này.

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 của Luật này có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng lao động có mức tiền lương cao nhất.

Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 12 của Luật này đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế khác nhau quy định tại Điều 12 của Luật này thì đóng bảo hiểm y tế theo thứ tự như sau: do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, do ngân sách nhà nước đóng, do đối tượng và Ủy ban nhân dân cấp xã đóng.

Như vậy, theo quy định trên do hộ gia đình cận nghèo có thứ tự ở trên diện sinh viên, học sinh nên trong trường hợp này của bạn, bạn sẽ tham gia bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình cận nghèo.

2. Mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của sinh viên thuộc hộ cận nghèo là bao nhiêu?

Căn cứ Khoản 1 Điều 13 Luật bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định mức đóng và trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế được quy định như sau:

d) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

đ) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% tiền trợ cấp thất nghiệp và do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng;

e) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% tiền lương tháng đối với người hưởng lương, tối đa bằng 6% mức lương cơ sở đối với người hưởng sinh hoạt phí và do ngân sách nhà nước đóng;

g) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do ngân sách nhà nước đóng;

h) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại điểm n khoản 3 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp học bổng đóng;

i) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở do đối tượng tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng;

k) Mức đóng hằng tháng của đối tượng quy định tại khoản 5 Điều 12 của Luật này tối đa bằng 6% mức lương cơ sở và do đối tượng đóng theo hộ gia đình.

Do đó, mức đóng bảo hiểm y tế hàng tháng của bạn là tối đa bằng 6% mức lương cơ sở do bạn tự đóng và được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng (dành cho người tham gia bảo hiểm y tế theo diện hộ gia đình cận nghèo).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.