Tổng hợp đề xuất loại khỏi biên chế tài sản trong Bộ Quốc phòng được quy định ra sao?

Ngày hỏi:25/04/2022

Tổng hợp đề xuất loại khỏi biên chế tài sản trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Tổ chức phúc tra đề xuất loại khỏi biên chế tài sản trong Bộ Quốc phòng như thế nào? Nhiệm vụ phúc tra đề xuất loại khỏi biên chế tài sản trong Bộ Quốc phòng như thế nào?

Nhờ anh chị đã tư vấn, cảm ơn anh chị đã tư vấn. 

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Tổng hợp đề xuất loại khỏi biên chế tài sản trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào?

Tại Điều 8 Thông tư 126/2020/TT-BQP có quy định về tổng hợp đề xuất loại khỏi biên chế tài sản trong Bộ Quốc phòng như sau:

1. Trước ngày 15 tháng 10 hằng năm, các đơn vị báo cáo đề xuất loại khỏi biên chế và xử lý tài sản theo Mẫu số 02 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục Tài chính), đồng thời gửi các nội dung liên quan đến các cơ quan, đơn vị chuyên ngành:

a) Tài sản là trang bị kỹ thuật; đạn dược và hóa chất độc hại: gửi về Bộ Tổng Tham mưu (qua Cục Quân lực), Tổng cục Kỹ thuật và cơ quan, đơn vị chuyên ngành có liên quan;

b) Tài sản là thiết bị kỹ thuật, vật tư hàng hóa bảo đảm công tác kỹ thuật: gửi về Tổng cục Kỹ thuật và cơ quan, đơn vị chuyên ngành có liên quan;

c) Tài sản là thiết bị, vật tư hàng hóa bảo đảm Công tác Đảng, Công tác Chính trị: gửi về Tổng cục Chính trị;

d) Tài sản là thiết bị, vật tư hàng hóa bảo đảm công tác hậu cần: gửi về Tổng cục Hậu cần;

đ) Tài sản là thiết bị, vật tư hàng hóa bảo đảm công nghiệp quốc phòng: gửi về Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

2. Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và các chuyên ngành tổng hợp, đề xuất loại khỏi biên chế và xử lý tài sản của các đơn vị báo cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục Tài chính).

3. Trước ngày 15 tháng 12 hằng năm, Cục Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tổng hợp, đề xuất và xây dựng kế hoạch loại biên chế tài sản báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

2. Tổ chức phúc tra đề xuất loại khỏi biên chế tài sản trong Bộ Quốc phòng như thế nào?

Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 126/2020/TT-BQP có quy định về tổ chức phúc tra đề xuất loại khỏi biên chế tài sản trong Bộ Quốc phòng như sau:

1. Tổ chức phúc tra:

a) Căn cứ kế hoạch loại khỏi biên chế tài sản được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, đơn vị lập kế hoạch và thành lập Đoàn phúc tra theo quý.

Trước 10 ngày, tính đến ngày tổ chức phúc tra, đơn vị chủ trì phúc tra gửi Kế hoạch phúc tra, nội dung phúc tra và các tài liệu liên quan (nếu có) về các cơ quan chức năng quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này;

b) Các cơ quan quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này rà soát, đối chiếu với hồ sơ quản lý, hướng dẫn, điều lệ ngành cử cán bộ tham gia Đoàn phúc tra;

Trường hợp các cơ quan, đơn vị không cử cán bộ tham gia Đoàn phúc tra thì phải có hướng dẫn, chỉ đạo phương pháp phúc tra theo chức năng, nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao;

c) Phúc tra đề xuất loại khỏi biên chế tài sản phải lập biên bản; nội dung Biên bản phải làm rõ các đề nghị, kiến nghị của đơn vị về số lượng, chủng loại, phương thức, kế hoạch xử lý, điều kiện bảo đảm, thời gian xử lý, vật phẩm có thể thu hồi sử dụng lại và phế liệu đề nghị bán sau xử lý;

d) Căn cứ quy định, hướng dẫn nghiệp vụ, điều lệ ngành của cơ quan quản lý cấp trên, Chỉ huy cơ quan, đơn vị trực Bộ Quốc phòng chỉ đạo Hội đồng xử lý tài sản và các cơ quan, đơn vị được giao cất giữ, quản lý, sử dụng tài sản phúc tra phân loại, đánh giá cấp chất lượng của tài sản, đề xuất loại khỏi biên chế, lập biên bản theo đúng quy định;

đ) Trường hợp tài sản đề xuất loại khỏi biên chế và xử lý có số lượng ít, phân tán tại nhiều nơi thì thành phần, phương thức phúc tra do Chỉ huy cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng quyết định và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Nhiệm vụ phúc tra đề xuất loại khỏi biên chế tài sản trong Bộ Quốc phòng như thế nào?

Tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 126/2020/TT-BQP có quy định về nhiệm vụ phúc tra đề xuất loại khỏi biên chế tài sản trong Bộ Quốc phòng như sau:

2. Nhiệm vụ của Đoàn phúc tra:

a) Nắm chắc nội dung kế hoạch loại khỏi biên chế của đơn vị, đánh giá tính xác thực trong kế hoạch loại khỏi biên chế của đơn vị, bảo đảm cho cấp có thẩm quyền quyết định loại khỏi biên chế chính xác, đúng chủ trương, quy định của pháp luật có liên quan;

b) Quá trình phúc tra, Đoàn phúc tra phải rà soát thực tế tại đơn vị, nhận xét sự chính xác, phù hợp giữa thực tế phúc tra với đề xuất của đơn vị. Thành viên là đại diện các cơ quan, đơn vị chuyên ngành chịu trách nhiệm làm rõ các nội dung thuộc lĩnh vực được giao theo dõi, quản lý và đề xuất với cơ quan có thẩm quyền về loại khỏi biên chế;

c) Tham mưu, đề xuất với cấp có thẩm quyền quyết định phương thức xử lý tài sản bảo đảm tính chính xác, đúng quy định của pháp luật hiện hành;

d) Hướng dẫn đơn vị triển khai thực hiện công tác loại khỏi biên chế và xử lý tài sản, đề xuất biện pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được giao;

đ) Tổng hợp kết quả phúc tra, lập biên bản phúc tra, nội dung gồm: Kết quả phúc tra theo đề nghị của đơn vị, kiến nghị của các thành viên trong Đoàn phúc tra về loại khỏi biên chế tài sản, đề xuất phương thức xử lý tài sản báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định loại khỏi biên chế và quyết định xử lý tài sản;

e) Đối với đạn dược và hóa chất độc hại, ngoài các nội dung phúc tra quy định tại điểm đ khoản này, Đoàn phúc tra Bộ Quốc phòng do Tổng cục Kỹ thuật chủ trì phối hợp với Cục Tài chính, Cục Kế hoạch và Đầu tư, Cục Quân lực, Cục Tác chiến thẩm định kế hoạch xử lý của đơn vị, lập biên bản và đề xuất Tổng Tham mưu trưởng quyết định loại khỏi biên chế, xử lý và phê duyệt kế hoạch xử lý.

3. Chậm nhất sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc phúc tra, cơ quan, đơn vị chủ trì phúc tra gửi biên bản phúc tra về các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 10 Thông tư này.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.