Quy định như thế nào về chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm trong quá trình lựa chọn nhà thầu?

Ngày hỏi:24/04/2022

Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm trong quá trình lựa chọn nhà thầu như thế nào? Chi phí lập hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà thầu có mức tối thiểu và tối đa không? Nhà thầu thương thảo hợp đồng không thành công xử lý thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm trong quá trình lựa chọn nhà thầu như thế nào?

Mức chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm trong quá trình lựa chọn nhà thầu là bao nhiêu? Mong sớm nhận hồi đáp thắc mắc nêu trên.

Trả lời:

Tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có quy định:

Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu:

a) Chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng;

b) Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì chi phí lập hồ sơ mời thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu bằng 0,1% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1 triệu đồng và tối đa là 50 triệu đồng.

Chi phí lập hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà thầu có mức tối thiểu và tối đa không?

Cho hỏi: Theo quy định của pháp luật hiện hành thì chi phí lập hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà thầu có quy định về mức tối thiểu và tối đa không? Mong sớm nhận hồi đáp.

Trả lời:

Tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, có quy định:

Chi phí lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển:

- Chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,05% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng;

- Chi phí thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,03% giá gói thầu nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 30.000.000 đồng.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì chi phí lập hồ sơ mời sơ tuyển được tính theo tỷ lệ % của gói thầu. Nhưng tối thiểu là 1 triệu và tối đa là 30 triệu.

Nhà thầu thương thảo hợp đồng không thành công xử lý thế nào?

Theo quy định hiện hành thì trường hợp nhà thầu thương thảo hợp đồng không thành công xử lý thế nào?

Trả lời:

Tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định: Trường hợp thương thảo không thành công, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo; trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 của Luật Đấu thầu.

Như vậy, về nguyên tắc nhà thầu xếp hạng thứ nhất được mời đến thương thảo hợp đồng. Tuy nhiên, nếu thương thảo không thành công, bên mời thầu sẽ:

Báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo;

Trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin