Có được cho thuê lại đối với đất đang thế chấp không?

Ngày hỏi:13/04/2022

Đất đang thế chấp thì có được cho thuê lại không? Xe đang thế chấp ngân hàng có bán lại được hay không? Có thể lấy giấy tờ thế chấp đi thế chấp lần nữa không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Đất đang thế chấp thì có được cho thuê lại không?

Tôi vay ngân hàng một khoản tiền và dùng miếng đất thuộc quyền sở hữu của tôi để thế chấp. Tuy nhiên tôi cũng muốn cho thuê miếng đất này để kiếm thêm thu nhập. Vậy trong trường hợp này tôi có được cho thuê đất hay không?

Trả lời:

Căn cứ Điều 321 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về quyền của bên thế chấp như sau:

…….

- Được bán, thay thế, trao đổi tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Trong trường hợp này, quyền yêu cầu bên mua thanh toán tiền, số tiền thu được, tài sản hình thành từ số tiền thu được, tài sản được thay thế hoặc được trao đổi trở thành tài sản thế chấp.

+ Trường hợp tài sản thế chấp là kho hàng thì bên thế chấp được quyền thay thế hàng hóa trong kho, nhưng phải bảo đảm giá trị của hàng hóa trong kho đúng như thỏa thuận.

- Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

- Được cho thuê, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thông báo cho bên thuê, bên mượn biết về việc tài sản cho thuê, cho mượn đang được dùng để thế chấp và phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết.

Như vậy, theo quy định như trên bạn có quyền cho thuê miếng đất đang thế chấp tại ngân hàng. Tuy nhiên bạn phải thông báo cho bên nhận thế chấp biết. Cụ thể trong trường hợp trên là bên ngân hàng đang nhận thế chấp quyền sử dụng đất của bạn.

Xe đang thế chấp ngân hàng có bán lại được hay không?

Tôi có thế chấp chiếc xe ô tô của tôi cho ngân hàng để vay một khoản tiền. Nay tôi muốn bán chiếc xe này để mua xe khác có được hay không? Mong sớm được giải đáp.

Trả lời:

Căn cứ Điều 320 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về nghĩa vụ của bên thế chấp như sau:

……

- Cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp.

- Giao tài sản thế chấp cho bên nhận thế chấp để xử lý khi thuộc một trong các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm quy định tại Điều 299 của Bộ luật này.

- Thông báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp, nếu có; trường hợp không thông báo thì bên nhận thế chấp có quyền hủy hợp đồng thế chấp tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người thứ ba đối với tài sản thế chấp.

- Không được bán, thay thế, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều 321 của Bộ luật này.

Như vậy, theo quy định như trên bên thế chấp có nghĩa vụ không được bán tài sản thế chấp, trừ trường hợp tài sản thế chấp là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.

Do đó trong trường hợp của bạn nếu không được sự đồng ý của bên nhận thế chấp thì bạn không được bán chiếc xe đang cầm cố cho ngân hàng.

Có thể lấy giấy tờ thế chấp đi thế chấp lần nữa không?

Em có thế chấp giấy tờ xe của em cho người quen để vay tiền. Cho hỏi bên nhận thế chấp có thể lấy giấy tờ đó để thế chấp lần nữa không?

Trả lời:

Tại Điều 322 Bộ luật dân sự 2015 quy định nghĩa vụ của bên nhận thế chấp như sau:

1. Trả các giấy tờ cho bên thế chấp sau khi chấm dứt thế chấp đối với trường hợp các bên thỏa thuận bên nhận thế chấp giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp.

2. Thực hiện thủ tục xử lý tài sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Điều 323 Bộ luật dân sự 2015 quy định quyền của bên nhận thế chấp như sau:

1. Xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc hình thành, sử dụng, khai thác tài sản thế chấp.

2. Yêu cầu bên thế chấp phải cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp.

3. Yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản trong trường hợp có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng.

4. Thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật.

5. Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để xử lý khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

6. Giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác.

7. Xử lý tài sản thế chấp khi thuộc trường hợp quy định tại Điều 299 của Bộ luật này.

Theo quy định trên, bên nhận thế chấp chỉ có quyền giữ các giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp. Trường hợp muốn mang giấy tờ này thế chấp phải có sự đồng ý của bạn. Như vậy, bên nhận thế chấp không thể tự ý lấy giấy tờ xe của bạn đi thế chấp lần nữa.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.