Có thể chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông?

Ngày hỏi:25/04/2022

Có thể chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông không? Có thể chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết hay không? Có được chuyển đổi cổ phần phổ thông thành cổ phần ưu đãi?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có thể chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần phổ thông không?

Theo quy định thì cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông không? Mong sớm nhận hồi đáp.

Trả lời:

Tại Khoản 5 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020, có quy định:

- Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

- Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

+ Cổ phần ưu đãi cổ tức;

+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

+ Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

...

- Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông còn cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

Có thể chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết hay không?

Cổ đông có thể chuyển nhượng cổ phần ưu đãi biểu quyết theo luật doanh nghiệp mới không vậy?

Trả lời:

Theo Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

Như vậy, so với quy định cũ thì Luật Doanh nghiệp 2020 vẫn giữ đúng tinh thần là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác.

Tuy nhiên, luật mới cho phép được chuyển nhượng trong trường hợp có bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

Có được chuyển đổi cổ phần phổ thông thành cổ phần ưu đãi?

Trong lĩnh vực doanh nghiệp, cụ thể là công ty cổ phần, xin hỏi đối với cổ phần phổ thông thì có được chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi hay không? Theo quy định pháp luật mới ra sao?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 5 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

- Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

- Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Như vậy, theo quy định pháp luật nêu trên thì đối với loại cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.