Tập đoàn hóa chất Việt Nam có nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật như thế nào?

Ngày hỏi:13/04/2022

Nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào? Cơ cấu tổ chức quản lý của tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào? Chức năng và cơ cấu của Hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào?

Tại Điều 36 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của tập đoàn hóa chất Việt Nam như sau:

Tổ chức, cá nhân thực hiện quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu nhà nước có nghĩa vụ bảo đảm quyền kinh doanh theo pháp luật của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; bảo đảm để Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chủ động quản lý, điều hành có hiệu quả Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Cơ cấu tổ chức quản lý của tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào?

Tại Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định cơ cấu tổ chức quản lý của tập đoàn hóa chất Việt Nam như sau:

Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam gồm có:

1. Hội đồng thành viên.

2. Tổng giám đốc; các Phó Tổng giám đốc.

3. Kiểm soát viên.

4. Kế toán trưởng.

5. Bộ máy giúp việc; Ban Kiểm toán nội bộ.

3. Chức năng và cơ cấu của Hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất Việt Nam như thế nào?

Tại Điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định chức năng và cơ cấu của Hội đồng thành viên tập đoàn hóa chất Việt Nam như sau:

1. Hội đồng thành viên là đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, thực hiện các quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ sở hữu tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và đối với các công ty do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ và phần vốn góp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại các doanh nghiệp khác.

2. Hội đồng thành viên có quyền nhân danh Tập đoàn Hóa chất Việt Nam để quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và quyền lợi của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, trừ:

a) Những vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc phân công cho các cơ quan, tổ chức khác là đại diện chủ sở hữu được quy định từ Điều 23 đến Điều 30 Điều lệ này;

b) Những vấn đề thuộc quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo quy định của Điều lệ này và pháp luật có liên quan.

3. Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm trực tiếp trước chủ sở hữu nhà nước, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và các quyết định của Hội đồng thành viên gây thiệt hại cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và chủ sở hữu, trừ thành viên biểu quyết không tán thành quyết định này; thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều lệ này, Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

4. Hội đồng thành viên có không quá 07 người. Nhiệm kỳ của Chủ tịch và thành viên khác của Hội đồng thành viên không quá 05 năm. Thành viên Hội đồng thành viên có thể được bổ nhiệm lại nhưng chỉ được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên của Tập đoàn không quá 02 nhiệm kỳ. Thành viên Hội đồng thành viên làm việc theo chế độ chuyên trách (trừ thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn) và do cơ quan đại diện chủ sở hữu quyết định, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc khen thưởng, kỷ luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin