Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ra sao?

Ngày hỏi:25/04/2022

Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Cảnh báo đối với chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào? Kiểm soát, hạn chế, tạm ngừng, đình chỉ, hủy bỏ niêm yết của chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ra sao?

Nhờ anh chị giúp đỡ, em cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

Theo quy định tại Điều 26 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

SGDCK thực hiện tính toán và công bố giá thanh toán vào ngày đáo hạn của chứng quyền. Cách xác định giá thanh toán chứng quyền được quy định tại Quy chế niêm yết và công bố thông tin đối với chứng quyền có đảm bảo tại SGDCK.

2. Cảnh báo đối với chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như thế nào?

Theo quy định tại Điều 27 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về cảnh báo đối với chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo theo quy định tại quy chế niêm yết chứng khoán được thể hiện bằng ký hiệu cảnh báo “DS” trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK.

3. Kiểm soát, hạn chế, tạm ngừng, đình chỉ, hủy bỏ niêm yết của chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ra sao?

Theo quy định tại Điều 28 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về kiểm soát, hạn chế giao dịch đối với chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

1. Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát theo quy định tại quy chế niêm yết chứng khoán được thể hiện bằng ký hiệu kiểm soát “C” trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK.

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch cho đến khi có thông báo khác của SGDCK. Trong thời gian bị hạn chế giao dịch, chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

2. Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát đặc biệt theo quy định tại quy chế niêm yết chứng khoán được thể hiện bằng ký hiệu “UC” trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK.

Chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát đặc biệt chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Theo quy định tại Điều 29 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về tạm ngừng, đình chỉ giao dịch đối với chứng khoán niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

1. SGDCK có thể quyết định tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch đối với một hoặc một số mã chứng khoán niêm yết theo quy định tại quy chế niêm yết chứng khoán.

2. Trường hợp việc tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch không quá một (01) ngày giao dịch, ký hiệu tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch trên hệ thống giao dịch và trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK là “H”.

3. Trường hợp việc tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch từ hai (02) ngày giao dịch trở lên, ký hiệu tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch trên hệ thống giao dịch và trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK là “S”.

4. Chứng khoán tạm ngừng hoặc đình chỉ giao dịch sẽ được SGDCK cho phép giao dịch trở lại sau khi đáp ứng quy định tại quy chế niêm yết chứng khoán.

Theo quy định tại Điều 30 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về hủy bỏ niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

1. Trường hợp chứng khoán thuộc diện hủy bỏ niêm yết tự nguyện hoặc chứng khoán thuộc diện hủy bỏ niêm yết bắt buộc theo quy định tại quy chế niêm yết chứng khoán, SGDCK sẽ thực hiện hủy bỏ niêm yết đối với mã chứng khoán đó trên hệ thống giao dịch.

2. Chứng khoán thuộc diện hủy bỏ niêm yết được thể hiện bằng ký hiệu “D” trên hệ thống giao dịch.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin