Nguyên tắc của hệ thống giao dịch hiển thị thông tin chào mua của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu ra sao?

Ngày hỏi:25/04/2022

Nguyên tắc của hệ thống giao dịch hiển thị thông tin chào mua của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu như thế nào? Tổ chức niêm yết giao dịch cổ phiếu của chính mình tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh? Các ký hiệu giao dịch không hưởng quyền tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Nguyên tắc của hệ thống giao dịch hiển thị thông tin chào mua của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu như thế nào?

Theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 23 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về nguyên tắc của hệ thống giao dịch hiển thị thông tin chào mua của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu như sau:

2. Hệ thống giao dịch hiển thị thông tin chào mua của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng theo nguyên tắc như sau:

a) Lệnh mua của nhà đầu tư nước ngoài được cộng vào khối lượng mua của toàn thị trường tại từng mức giá, từ mức giá có thứ tự ưu tiên cao nhất đến mức giá có thứ tự ưu tiên thấp nhất.

b) Hệ thống giao dịch cập nhật thông tin chào mua của nhà đầu tư nước ngoài và điều chỉnh việc hiển thị mỗi khi lệnh mua của nhà đầu tư nước ngoài được nhập vào hệ thống hoặc bị hủy bỏ.

3. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến giao dịch chứng khoán.

Nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài sở hữu trên 50% vốn điều lệ của tổ chức niêm yết có tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vượt tỷ lệ sở hữu tối đa theo quy định pháp luật khi giao dịch chứng khoán phải tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Thành viên có trách nhiệm kiểm soát các giao dịch thỏa thuận của nhà đầu tư nước ngoài để đảm bảo tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

4. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tính toán và cung cấp cho SGDCK khối lượng chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài còn được phép mua trong mỗi ngày giao dịch theo các quy trình và thỏa thuận làm việc giữa hai cơ quan.

2. Tổ chức niêm yết giao dịch cổ phiếu của chính mình tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh?

Theo quy định tại Điều 24 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về tổ chức niêm yết giao dịch cổ phiếu của chính mình tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

1. Tổ chức niêm yết bán ra cổ phiếu của chính mình đã mua trước ngày 01/01/2021: Thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 310 Nghị định 155/2020/NĐ- CP và khoản 3 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC.

2. Tổ chức niêm yết mua lại cổ phiếu của chính mình sau ngày 01/01/2021: Thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC.

3. Tổ chức niêm yết giao dịch bán ra cổ phiếu của chính mình (số cổ phiếu này mua sau thời điểm 01/01/2021) trên hệ thống giao dịch của SGDCK phải tuân thủ các quy định về thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị yết giá, đơn vị giao dịch, các loại lệnh và các quy định giao dịch khác như các giao dịch thông thường.

3. Các ký hiệu giao dịch không hưởng quyền tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh?

Theo quy định tại Điều 25 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về các ký hiệu giao dịch không hưởng quyền tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh như sau:

Vào các ngày giao dịch không hưởng quyền, SGDCK sẽ công bố các ký hiệu giao dịch sau đây trên hệ thống giao dịch và trên các phương tiện công bố thông tin của SGDCK đối với các loại chứng khoán như sau:

Ký hiệu

Diễn giải

XD

Giao dịch không hưởng cổ tức bằng tiền của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF.

XR

Giao dịch không hưởng quyền mua, quyền nhận cổ phiếu thưởng, quyền được chia cổ tức bằng cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF.

XA

Trường hợp XD và XR của cùng một cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF xảy ra trong cùng một ngày giao dịch.

XI

Giao dịch không hưởng lãi trái phiếu.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin