Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài được quy định ra sao?

Ngày hỏi:25/04/2022

Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài quy định như thế nào? Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội của nhà đầu tư? Cấm ngành nghề mại dâm khi đầu tư ra nước ngoài?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài quy định như thế nào?

Xin chào anh chị cho em hỏi: Theo quy định mới thì nhà đầu tư đầu tư ra nước ngoài bằng nguồn vốn nào?

Trả lời:

Theo Điều 55 Luật Đầu tư 2020 quy định nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài, cụ thể như sau:

1. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm góp vốn và huy động các nguồn vốn để thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

2. Việc vay vốn bằng ngoại tệ, chuyển vốn đầu tư bằng ngoại tệ phải tuân thủ điều kiện và thủ tục theo quy định của pháp luật về ngân hàng, các tổ chức tín dụng, quản lý ngoại hối.

3. Căn cứ mục tiêu chính sách tiền tệ, chính sách quản lý ngoại hối trong từng thời kỳ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam cho nhà đầu tư vay vốn bằng ngoại tệ theo quy định tại khoản 2 Điều này để thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội của nhà đầu tư

Cho tôi hỏi theo quy định mới thì thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội của nhà đầu tư được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ

Điều 57 Luật Đầu tư 2020

Hồ sơ:

- Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;

- Văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài và báo cáo thẩm định nội bộ về đề xuất đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 59 của Luật này hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều 59 của Luật này;

- Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này, nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

Nơi nộp.

Tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thời gian giải quyết

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

- Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Chính phủ

- Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.

Cấm ngành nghề mại dâm khi đầu tư ra nước ngoài?

Ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có cấm hoạt động ngành nghề mại dâm không? Theo quy định mới nhất Luật Đầu tư thì điều chỉnh vấn đề này như thế nào?

Căn cứ Khoản 1 Điều 53 Luật Đầu tư 2020 quy định về cấm ngành nghề đầu tư ra nước ngoài như sau:

- Ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 của Luật này và các điều ước quốc tế có liên quan.

Căn cứ Điểm d, Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư 2020 có quy định cấm hành vi sau:

- Kinh doanh mại dâm.

Như vậy, đối với ngành nghề kinh doanh mại dâm sẽ bị cấm không chỉ đầu tư ra nước ngoài mà còn trong nước.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin