Khiếu nại, tố cáo về môi trường được quy định ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Khiếu nại, tố cáo về môi trường quy định thế nào? Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường được quy định thế nào? Chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Khiếu nại, tố cáo về môi trường quy định thế nào?

Tôi muốn hỏi: Khiếu nại, tố cáo về môi trường được quy định thế nào? Xin được hỗ trợ theo quy định mới nhất.

Trả lời:

Theo Điều 163 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về khiếu nại, tố cáo về môi trường như sau:

1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Cá nhân có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố cáo.

Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường được quy định thế nào?

Xin hỏi: Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường được quy định như thế nào? Mong được hỗ trợ theo văn bản mới nhất.

Trả lời:

Theo Điều 145 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường, cụ thể:

1. Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường là sản phẩm, dịch vụ được tạo ra từ các nguyên liệu, vật liệu, công nghệ sản xuất và quản lý thân thiện môi trường, giảm tác động tiêu cực đến môi trường trong quá trình sử dụng, thải bỏ, bảo đảm an toàn cho môi trường, sức khỏe con người và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận hoặc công nhận.

2. Nhãn sinh thái Việt Nam là nhãn được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận cho sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường. Việc quan trắc, phân tích, đánh giá sự phù hợp để đối chứng với tiêu chí Nhãn sinh thái Việt Nam đối với sản phẩm, dịch vụ phải được thực hiện bởi tổ chức quan trắc môi trường theo quy định của Luật này và tổ chức đánh giá sự phù hợp theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, pháp luật về đo lường và pháp luật khác có liên quan.

3. Việt Nam công nhận sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường đã được tổ chức quốc tế, quốc gia ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau với Việt Nam chứng nhận.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường quy định như thế nào?

Tôi muốn hỏi, chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường quy định như thế nào? Mong được hỗ trợ theo văn bản mới nhất.

Trả lời:

Theo Điều 134 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường như sau:

1. Chi phí bồi thường thiệt hại về môi trường quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật này được tính căn cứ vào các nội dung sau đây:

a) Chi phí thiệt hại trước mắt và lâu dài do sự suy giảm chức năng, tính hữu ích của môi trường;

b) Chi phí xử lý, cải tạo môi trường;

c) Chi phí giảm thiểu, triệt tiêu nguồn gây thiệt hại hoặc tổ chức ứng phó sự cố môi trường;

d) Chi phí xác định thiệt hại và thực hiện thủ tục bồi thường thiệt hại về môi trường;

đ) Tùy điều kiện cụ thể có thể áp dụng quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này để tính chi phí thiệt hại về môi trường, làm căn cứ để bồi thường và giải quyết bồi thường thiệt hại về môi trường.

2. Chi phí bồi thường thiệt hại do tổ chức, cá nhân chi trả trực tiếp hoặc nộp về Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc quỹ bảo vệ môi trường cấp tỉnh để tổ chức chi trả.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin