Thời hạn huy động vốn của quỹ đại chúng

Ngày hỏi:07/10/2022

Quỹ đại chúng có thời hạn huy động vốn thế nào? Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được cung cấp những dịch vụ nào?Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động khi nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Quỹ đại chúng có thời hạn huy động vốn thế nào?

Tôi được biết Quốc hội mới thông qua Luật Chứng khoán mới, cho tôi hỏi theo luật này thì quỹ đại chúng được huy động vốn trong bao lâu? Nhờ hỗ trợ, cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Điều 108 Luật Chứng khoán 2019 quy định thời hạn huy động vốn của quỹ đại chúng như sau:

- Việc huy động vốn của quỹ đại chúng được công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng có hiệu lực. Quỹ đại chúng được thành lập khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ, trừ quỹ hoán đổi danh mục;

+ Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.

- Toàn bộ vốn góp của nhà đầu tư phải được phong tỏa tại một tài khoản riêng đặt dưới sự kiểm soát của ngân hàng giám sát và không được sử dụng cho đến khi hoàn tất đợt huy động vốn. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả huy động vốn có xác nhận của ngân hàng giám sát trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc huy động vốn.

- Trường hợp việc huy động vốn của quỹ đại chúng không đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải hoàn trả cho nhà đầu tư mọi khoản tiền đã đóng góp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc việc huy động vốn. Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải chịu mọi chi phí và nghĩa vụ tài chính khác phát sinh từ việc huy động vốn.

Như vậy, thời hạn huy động vốn của quỹ đại chúng là 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng có hiệu lực.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được cung cấp những dịch vụ nào?

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán theo quy định mới, cho tôi hỏi: Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được cung cấp những dịch vụ nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 7 Điều 86 Luật Chứng khoán 2019 quy định:

Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam chỉ được thực hiện nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán. Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam chỉ được cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho vốn huy động tại nước ngoài.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam chỉ được cung cấp dịch vụ quản lý tài sản cho vốn huy động tại nước ngoài.

Trên đây là nội dung hỗ trợ!

Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động khi nào?

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán theo quy định mới, tôi có thắc mắc sau: Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam bị đình chỉ hoạt động khi nào? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 94 Luật Chứng khoán 2019 quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước quyết định đình chỉ một, một số hoặc toàn bộ hoạt động của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:

- Hồ sơ đề nghị cấp, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán có thông tin sai sự thật;

- Không khắc phục được tình trạng theo quy định tại Điều 92 của Luật này;

- Hoạt động sai mục đích hoặc không đúng với nội dung quy định trong giấy phép;

- Không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 85 của Luật này hoặc điều kiện vốn chủ sở hữu không thấp hơn vốn điều lệ tối thiểu sau thời hạn khắc phục quy định tại khoản 2 Điều 85 của Luật này.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.