Điều kiện thành lập quỹ đại chúng

Ngày hỏi:07/10/2022

Thành lập quỹ đại chúng cần đáp ứng điều kiện nào? Quỹ đại chúng sửa đổi điều lệ có cần công bố thông tin? Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin theo yêu cầu về quỹ đại chúng khi nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thành lập quỹ đại chúng cần đáp ứng điều kiện nào?

Tôi đang tìm hiểu về lĩnh vực chứng khoán theo quy định mới và có thắc mắc: Quỹ đại chúng được thành lập khi đáp ứng điều kiện nào? Nhờ hỗ trợ, cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 108 Luật Chứng khoán 2019 quy định quỹ đại chúng được thành lập khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có ít nhất 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp mua chứng chỉ quỹ, trừ quỹ hoán đổi danh mục;

- Tổng giá trị chứng chỉ quỹ đã bán đạt ít nhất là 50 tỷ đồng.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Quỹ đại chúng sửa đổi điều lệ có cần công bố thông tin?

Tôi có vấn đề cần được giải đáp theo Luật chứng khoán 2019 như sau: Trường hợp quỹ đại chúng sửa đổi điều lệ thì cần phải công bố thông tin bất thường không? Nếu công bố thì quỹ tự công bố hay công ty quản lý quỹ công bố? Nhờ hỗ trợ.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 124 Luật Chứng khoán 2019 thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin bất thường về quỹ đại chúng khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

- Thông qua quyết định của Đại hội nhà đầu tư;

- Quyết định thay đổi vốn điều lệ của quỹ đóng;

- Bị thu hồi Giấy chứng nhận chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng ra công chúng;

- Bị đình chỉ, hủy bỏ đợt chào bán chứng chỉ quỹ đại chúng; quỹ đại chúng chào bán không thành công;

- Sửa đổi Điều lệ, Bản cáo bạch;

- Thay đổi, bổ nhiệm mới người nội bộ của quỹ đại chúng; có quyết định khởi tố người nội bộ của quỹ đại chúng;

- Quyết định hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, thay đổi thời hạn hoạt động, thanh lý tài sản của quỹ đại chúng;

- Sự kiện khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi quỹ đại chúng sửa đổi điều lệ thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán phải công bố thông tin bất thường về quỹ theo quy định.

Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin theo yêu cầu về quỹ đại chúng khi nào?

Cho tôi hỏi theo luật chứng khoán mới thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin theo yêu cầu của Sở giao dịch chứng khoán về quỹ đại chúng khi nào?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 3 Điều 124 Luật Chứng khoán 2019 thì công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán công bố thông tin về quỹ đại chúng theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

- Có thông tin liên quan ảnh hưởng đến việc chào bán, giá chứng chỉ quỹ đại chúng;

- Có thay đổi bất thường về giá, khối lượng giao dịch chứng chỉ quỹ đại chúng.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.