Người lao động tổ chức lấy ý kiến về đình công có được hay không?

Ngày hỏi:27/07/2022

Người lao động có quyền tổ chức lấy ý kiến về đình công hay không? Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công như thế nào? Bao nhiêu % người lao động đồng ý đình công thì được tổ chức đình công?

Chào anh/chị, tôi làm việc cho một công ty về sản xuất giày, gần đây do chính sách tiền lương không thỏa đáng cho nên chúng tôi muốn tổ chức đình công để đòi quyền lợi. Vậy thì người lao động có thể tự tổ chức lấy ý kiến đình công hay không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Người lao động có quyền tổ chức lấy ý kiến về đình công hay không?

Căn cứ Điều 201 Bộ luật Lao động 2019 có quy định về lấy ý kiến về đình công như sau:

1. Trước khi tiến hành đình công, tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công quy định tại Điều 198 của Bộ luật này có trách nhiệm lấy ý kiến của toàn thể người lao động hoặc thành viên ban lãnh đạo của các tổ chức đại diện người lao động tham gia thương lượng.

2. Nội dung lấy ý kiến bao gồm:

a) Đồng ý hay không đồng ý đình công;

b) Phương án của tổ chức đại diện người lao động về nội dung quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều 202 của Bộ luật này.

3. Việc lấy ý kiến được thực hiện trực tiếp bằng hình thức lấy phiếu hoặc chữ ký hoặc hình thức khác.

4. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành lấy ý kiến về đình công do tổ chức đại diện người lao động quyết định và phải thông báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 01 ngày. Việc lấy ý kiến không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của người sử dụng lao động. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn, cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện người lao động tiến hành lấy ý kiến về đình công.

Như vậy, theo quy định như trên người lao động không được quyền tổ chức lấy ý kiến về đình công. Thẩm quyền lấy ý kiến về đình công thuộc về tổ chức đại diện người lao động.

2. Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công như thế nào?

Căn cứ Điều 203 Bộ luật Lao động 2019 quy định quyền của các bên trước và trong quá trình đình công như sau:

1. Tiếp tục thỏa thuận để giải quyết nội dung tranh chấp lao động tập thể hoặc cùng đề nghị hòa giải viên lao động, Hội đồng trọng tài lao động tiến hành hòa giải, giải quyết tranh chấp lao động.

2. Tổ chức đại diện người lao động có quyền tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật này có quyền sau đây:

a) Rút quyết định đình công nếu chưa đình công hoặc chấm dứt đình công nếu đang đình công;

b) Yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là hợp pháp.

3. Người sử dụng lao động có quyền sau đây:

a) Chấp nhận toàn bộ hoặc một phần yêu cầu và thông báo bằng văn bản cho tổ chức đại diện người lao động đang tổ chức và lãnh đạo đình công;

b) Đóng cửa tạm thời nơi làm việc trong thời gian đình công do không đủ điều kiện để duy trì hoạt động bình thường hoặc để bảo vệ tài sản;

c) Yêu cầu Tòa án tuyên bố cuộc đình công là bất hợp pháp.

Theo đó, các bên trong quá trình đình công sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định như trên.

3. Bao nhiêu % người lao động đồng ý đình công thì được tổ chức đình công?

Căn cứ Điều 202 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

1. Khi có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý với nội dung lấy ý kiến đình công theo quy định tại khoản 2 Điều 201 của Bộ luật này thì tổ chức đại diện người lao động ra quyết định đình công bằng văn bản.

2. Quyết định đình công phải có các nội dung sau đây:

a) Kết quả lấy ý kiến đình công;

b) Thời điểm bắt đầu đình công, địa điểm đình công;

c) Phạm vi tiến hành đình công;

d) Yêu cầu của người lao động;

đ) Họ tên, địa chỉ liên hệ của người đại diện cho tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công.

3. Ít nhất là 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu đình công, tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công phải gửi văn bản về việc quyết định đình công cho người sử dụng lao động, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Đến thời điểm bắt đầu đình công, nếu người sử dụng lao động vẫn không chấp nhận giải quyết yêu cầu của người lao động thì tổ chức đại diện người lao động tổ chức và lãnh đạo đình công.

Như vậy, theo quy định như trên, nếu có trên 50% số người được lấy ý kiến đồng ý với quyết định tiến hành đình công thì tổ chức đại diện người lao động được tiến hành đình công.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin