Các quyền khác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam?

Ngày hỏi:07/10/2022

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có những quyền nào khác? Tập đoàn hóa chất Việt Nam có nghĩa vụ và trách nhiệm trong kinh doanh như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có những quyền nào khác?

Tại Điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP quy định các quyền khác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam như sau:

1. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giữ quyền chi phối các doanh nghiệp khác thông qua vốn, chiến lược, kế hoạch phát triển, công nghệ, thị trường, thương hiệu, nhãn hiệu theo Điều lệ này và Điều lệ của doanh nghiệp đó hoặc thỏa thuận với doanh nghiệp đó, được quy định tại Chương V Điều lệ này.

2. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, các công ty con của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam được tham dự quá trình lựa chọn nhà thầu của nhau để thực hiện các dự án, gói thầu mà sản phẩm, dịch vụ thuộc dự án, gói thầu thuộc ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Tập đoàn và là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong Tập đoàn. Trường hợp sản phẩm, dịch vụ thuộc dự án, gói thầu là đầu ra của công ty này, đồng thời là đầu vào của công ty kia trong Tập đoàn và là duy nhất trên thị trường thì báo cáo Bộ Công Thương để trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

3. Được quyền quyết định thang, bảng lương, đơn giá tiền lương, chế độ trả lương đối với người lao động và cán bộ quản lý khác trên cơ sở quy định về lương tối thiểu của Nhà nước, trừ các chức danh là thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Tự chủ quyết định đơn giá tiền lương theo nguyên tắc tốc độ tăng tiền lương bình quân thấp hơn tốc độ tăng năng suất lao động và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động - tiền lương theo quy định của pháp luật.

4. Đối với trường hợp được Nhà nước giao quản lý, khai thác quặng apatit và các loại khoáng sản làm nguyên liệu phân bón và hóa chất thì thống nhất quản lý tài nguyên khoáng sản; tổ chức hoạt động kinh doanh, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy định pháp luật về tài nguyên khoáng sản.

5. Thực hiện việc đầu tư trong nước theo quy định pháp luật và phân cấp quy định tại Chương III và Chương IV Điều lệ này. Việc quyết định các dự án đầu tư và đầu tư ra nước ngoài vượt mức phân cấp cho Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò, khai thác tài nguyên khoáng sản do Thủ tướng Chính phủ quy định trên cơ sở đề nghị của Bộ Công Thương.

6. Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Tập đoàn hóa chất Việt Nam có nghĩa vụ và trách nhiệm trong kinh doanh như thế nào?

Theo Điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tập đoàn hóa chất Việt Nam ban hành kem theo Nghị định 20/2018/NĐ-CP tập đoàn hóa chất Việt Nam có nghĩa vụ và trách nhiệm trong kinh doanh như sau:

1. Kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký; bảo đảm chất lượng sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký.

2. Đổi mới, hiện đại hóa công nghệ và phương thức quản lý để nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

3. Bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động và quyền tham gia quản lý của người lao động theo quy định của pháp luật.

4. Tuân theo các quy định của Nhà nước về quốc phòng, an ninh, văn hóa, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên và môi trường.

5. Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán và báo cáo tài chính, báo cáo thống kê theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của chủ sở hữu nhà nước.

6. Chịu sự giám sát, kiểm tra của chủ sở hữu nhà nước; chấp hành các quyết định về thanh tra của cơ quan tài chính và cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

7. Chịu trách nhiệm trước người đầu tư vốn về việc sử dụng vốn để đầu tư thành lập doanh nghiệp khác.

8. Thực hiện việc quản lý rủi ro và bảo hiểm cho tài sản, trách nhiệm, con người trong sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các nghĩa vụ khác trong kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin