Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước ra sao?

Ngày hỏi:25/04/2022

Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước như thế nào? Chấp hành kế hoạch đầu tư công? Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước như thế nào?

Tôi được biết thì đã có Luật Đầu tư công 2019 và xin hỏi: Luật này có quy định về trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước không?

Trả lời:

Điều 61 Luật Đầu tư công 2019 quy định:

Trình, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước

1. Trước ngày 20 tháng 9 hằng năm, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước.

2. Trước ngày 20 tháng 10 hằng năm, Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm sau.

3. Trước ngày 15 tháng 11 hằng năm, Quốc hội quyết định kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm sau.

4. Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm sau theo tổng mức vốn và cơ cấu vốn đã được Quốc hội quyết định cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

5. Trước ngày 31 tháng 12 hằng năm, các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương phân bổ chi tiết mức vốn kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm sau, danh mục, mức vốn bố trí của từng dự án cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc và Ủy ban nhân dân cấp dưới, gửi phương án phân bổ chi tiết cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và theo dõi thực hiện.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư công 2019.

Chấp hành kế hoạch đầu tư công

Tôi hiện đang làm việc tại doanh nghiệp nhà nước và chịu trách nhiệm tìm hiểu về dự án đầu tư công. Cho tôi hỏi tới đây theo quy định mới thì việc chấp hành kế hoạch đầu tư công được quy định như thế nào? Căn cứ pháp lý cho vấn đề này?

Trả lời:

Điều 65 Luật Đầu tư công 2019 quy định chấp hành kế hoạch đầu tư công như sau:

1. Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm:

a) Thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công cho các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công;

b) Báo cáo cấp có thẩm quyền về việc giao kế hoạch đầu tư công.

2. Cơ quan, đơn vị sử dụng vốn đầu tư công báo cáo cấp có thẩm quyền tình hình thực hiện kế hoạch theo quy định của Chính phủ.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc để bảo đảm việc giao, chấp hành kế hoạch đầu tư công theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư công 2019.

Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm

Theo Luật Đầu tư công 2019 thì thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm được quy định như thế nào? Căn cứ điều khoản cụ thể?

Trả lời:

Điều 68 Luật Đầu tư công 2019 quy định Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm:

1. Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước đến hết ngày 31 tháng 01 năm đầu tiên của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau.

2. Thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm đến ngày 31 tháng 01 năm sau. Trường hợp bất khả kháng, Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với vốn ngân sách trung ương, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định đối với vốn ngân sách địa phương cho phép kéo dài thời gian thực hiện nhưng không quá 31 tháng 12 năm sau.

3. Đối với chương trình, dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại chưa được dự toán hoặc vượt dự toán được giao, Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi thực hiện và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Để tham khảo thêm các nội dung có liên quan, bạn có thể xem thêm tại Luật Đầu tư công 2019.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin