Có xét thi đua đối với giáo viên hợp đồng không?

Ngày hỏi:25/07/2022

Giáo viên hợp đồng có được xét thi đua không? Hồ sơ để xét danh hiệu thi đua cần những giấy tờ gì? Việc xét thi đua có những yêu cầu gì?

Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề cần được giải đáp. Tôi là giáo viên hợp đồng của trường THPT F, tôi đã làm giáo viên tại trường được 14 tháng. Tôi thắc mắc là giáo viên hợp đồng thì có được xét thi đua không? Nếu được thì hồ sơ cần chuẩn bị những giấy tờ gì?

Rất mong được Ban biên tập giải đáp, tôi cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Giáo viên hợp đồng có được xét thi đua không?

Tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT quy định đối tượng thi đua như sau:

a) Các Vụ, Cục, Thanh tra, Văn phòng, Ban điều hành, Ban quản lý dự án, đề án, chương trình thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi chung là đơn vị thuộc Cơ quan Bộ);

b) Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (sau đây gọi chung là các đơn vị trực thuộc Bộ);

c) Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là Đại học quốc gia);

d) Trường trung cấp sư phạm, trường cao đẳng sư phạm, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là trường thuộc tỉnh); cơ sở giáo dục đại học trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi chung là trường thuộc Bộ);

đ) Các đơn vị thành viên của: Đại học Thái Nguyên, Đại Học Huế, Đại học Đà Nẵng (sau đây gọi chung là Đại học vùng), Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Đại học quốc gia;

e) Các khoa, phòng, ban và các tổ chức tương đương trực thuộc các đơn vị quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ khoản này;

g) Các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi chung là Sở Giáo dục và Đào tạo), Phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị cấp phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;

h) Các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

i) Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (tuyển dụng từ 10 tháng trở lên) và người học trong các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản này.

Như vậy, giáo viên hợp đồng là người được tuyển dụng và làm việc dưới hình thức hợp đồng thì đây cũng được xem là người lao động. Theo quy định trên thì giáo viên hợp đồng được tuyển dụng từ 10 tháng trở lên thì đã có thể được xét thi đua.

Bạn đã làm giáo viên hợp đồng 14 tháng tại trường trung học phổ thông F thì bạn đã đủ điều kiện để được xét thi đua.

2. Hồ sơ để xét danh hiệu thi đua cần những giấy tờ gì?

Theo Khoản 1 Điều 84 Luật Thi đua, Khen thưởng 2003 được sửa đổi bởi Khoản 48 Điều 1 Luật thi đua, khen thưởng sửa đổi 2013 quy định:

1. Hồ sơ xét danh hiệu thi đua gồm:

a) Văn bản đề nghị phong tặng danh hiệu thi đua;

b) Báo cáo thành tích của cá nhân, tập thể;

c) Biên bản bình xét thi đua;

d) Chứng nhận của cơ quan quản lý có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”.

Do đó, bạn muốn nộp hồ sơ xét thi đua thì bạn nên lưu ý những giấy tờ nêu trên để chuẩn bị.

3. Việc xét thi đua có những yêu cầu gì?

Căn cứ Điều 3 Thông tư 21/2020/TT-BGDĐT quy định yêu cầu đối với việc xét thi đua, khen thưởng như sau:

1. Không áp đặt chỉ tiêu thi đua, bảo đảm nguyên tắc tự nguyện tham gia thi đua của tập thể, cá nhân theo quy định.

2. Việc xét thi đua, khen thưởng phải căn cứ vào tiêu chuẩn, thành tích đạt được với minh chứng, sản phẩm cụ thể, thiết thực của tập thể, cá nhân.

3. Việc đánh giá, công nhận các danh hiệu thi đua và phạm vi ảnh hưởng của thành tích phải căn cứ vào kết quả đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm không quá 1/3 số lượng công chức, viên chức, người lao động được công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, các hình thức khen thưởng cấp Bộ là cán bộ quản lý.

4. Đối với danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, “Cờ thi đua của Chính phủ”, Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các hạng: Tập thể, cá nhân được đề nghị xét khen thưởng phải có số phiếu đồng ý đạt tỷ lệ từ 70% trở lên trên tổng số thành viên của hội đồng thi đua khen thưởng cấp cơ sở và Hội đồng Thi đua - khen thưởng ngành Giáo dục.

Theo đó, việc xét thi đua thì có những yêu cầu được nêu trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin