Thành viên hợp danh có được phép rút vốn ra khỏi công ty?

Ngày hỏi:25/04/2022

Thành viên hợp danh được phép rút vốn ra khỏi công ty không? Trường hợp nào thành viên hợp danh bị mất tư cách? Thành viên hợp danh rút được vốn ra khỏi công ty vào thời điểm nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Thành viên hợp danh được phép rút vốn ra khỏi công ty không?

Tôi tham gia với tư cách là thành viên hợp danh của công ty hợp danh L, tham gia hoạt động hơn 1 năm. Bây giờ tôi muốn rút vốn ra khỏi công ty thì có được không?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất là 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.

Như vậy, nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận thì mới có quyền rút vốn ra khỏi công ty theo quy định pháp luật trên.

Trường hợp nào thành viên hợp danh bị mất tư cách?

Theo quy định pháp luật hiện hành thì những trường hợp nào sẽ không là thành viên hợp danh trong công ty hợp danh?

Trả lời:

Căn cứ Khoản 1 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

- Thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách trong trường hợp sau đây:

+ Tự nguyện rút vốn khỏi công ty;

+ Chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

+ Bị khai trừ khỏi công ty;

+ Chấp hành hình phạt tù hoặc bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định theo quy định của pháp luật;

+ Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Trên đây là những quy định về các trường hợp thành viên hợp danh chấm dứt tư cách trong công ty hợp danh.

Thành viên hợp danh rút được vốn ra khỏi công ty vào thời điểm nào?

Tôi đã xin phép về việc rút vốn ra khỏi công ty hợp danh sau khi được hội đồng thành viên chấp thuận. Nhưng tôi đang băn khoăn theo quy định pháp luật mới thì thời điểm rút vốn là khi nào? Mong tư vấn.

Trả lời:

Căn cứ Khoản 2 Điều 185 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

Thành viên hợp danh có quyền rút vốn khỏi công ty nếu được Hội đồng thành viên chấp thuận. Trường hợp này, thành viên muốn rút vốn khỏi công ty phải thông báo bằng văn bản yêu cầu rút vốn chậm nhất là 06 tháng trước ngày rút vốn; chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.

Như vậy, theo quy định trên thì chỉ được rút vốn vào thời điểm kết thúc năm tài chính và báo cáo tài chính của năm tài chính đó đã được thông qua.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.