Xin cấp Giấy xác nhận khuyết tật do Hội đồng thực hiện thì làm sao để biết kết quả?

Ngày hỏi:27/07/2022

Làm sao để biết kết quả xin cấp Giấy xác nhận khuyết tật do Hội đồng thực hiện? Những trường hợp nào phải làm thủ tục cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật? Xin cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật ở đâu?

Xin chào ban biên tập, con tôi bị khuyết tật, vừa rồi có nộp hồ sơ lên xã để đề nghị xin giám định mức độ khuyết tật để làm Giấy xác nhận khuyết tật cho cháu, đã khám xong hết ở xã rồi thì làm sao để biết kết quả có được cấp hay không? Xin được giải đáp.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Làm sao để biết kết quả xin cấp Giấy xác nhận khuyết tật do Hội đồng thực hiện?

Căn cứ Điều 6 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định thủ tục và trình tự cấp Giấy xác nhận khuyết tật như sau:

1. Đối với trường hợp do Hội đồng thực hiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản kết luận của Hội đồng về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã niêm yết, thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Trường hợp có khiếu nại, tố cáo hoặc không đồng ý với kết luận của Hội đồng thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Hội đồng tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo.

2. Đối với trường hợp do Hội đồng giám định y khoa xác định, kết luận về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết luận của Hội đồng Giám định y khoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận khuyết tật.

Như vậy, con anh/chị đã được Hội đồng khám về về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật thì sau khi có biên bản kết luận, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã niêm yết, thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Do đó, anh/chị có thể theo dõi niêm yết ở trụ sở của UBND xã, hoặc là làm đơn hỏi gửi Chủ tịch UBND xã về vấn đề này.

2. Những trường hợp nào phải làm thủ tục cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật?

Theo Điều 8 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật như sau:

1. Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật:

a) Giấy xác nhận khuyết tật sai thông tin so với Chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý khác;

b) Giấy xác nhận khuyết tật hư hỏng không sử dụng được.

2. Những trường hợp sau đây phải làm thủ tục cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật:

a) Thay đổi dạng khuyết tật hoặc mức độ khuyết tật;

b) Mất Giấy xác nhận khuyết tật;

c) Người khuyết tật từ đủ 6 tuổi trở lên trừ trường hợp người khuyết tật đặc biệt nặng quy định tại điểm 1.1, 1,2, 1.5, 1.6, 1.7 Mục IV Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Đối với trường hợp đã được cấp Giấy xác nhận khuyết tật nhưng cơ quan có thẩm quyền kết luận không đúng dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật thì phải thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật.

Theo đó, những trường hợp được quy định trên phải làm thủ tục cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật.

3. Xin cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật ở đâu?

Tại Điều 9 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định thủ tục và trình tự cấp đổi, cấp lại, thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật như sau:

1. Khi có nhu cầu đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.

Ủy ban nhân dân cấp xã cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật đồng thời thu hồi lại Giấy xác nhận khuyết tật cũ.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã căn cứ hồ sơ đang lưu giữ quyết định cấp đổi hoặc cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật.

Đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm c, Khoản 2 Điều 8 Thông tư này thì thực hiện theo quy định tại Điều 5 và Điều 6 Thông tư này.

3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết luận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc cấp Giấy xác nhận khuyết tật không đúng về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thu hồi Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật.

Theo đó, khi có nhu cầu cấp đổi Giấy xác nhận khuyết tật thì người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật làm đơn gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.