Quy tắc chung khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh được quy định ra sao?

Ngày hỏi:07/10/2022

Quy tắc chung và phương thức khớp lệnh khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như thế nào? Thời gian giao dịch khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ra sao? Tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ra sao?

Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Quy tắc chung và phương thức khớp lệnh khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh như thế nào?

Tại Điều 3 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về quy tắc chung khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. SGDCK tổ chức giao dịch đối với các loại chứng khoán sau đây:

a) Cổ phiếu;

b) Chứng chỉ quỹ đóng;

c) Chứng chỉ quỹ ETF;

d) Trái phiếu;

đ) Chứng quyền có bảo đảm (sau đây viết tắt là chứng quyền);

e) Các loại chứng khoán khác sau khi có sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (sau đây viết tắt là UBCKNN).

2. Chứng khoán niêm yết tại SGDCK được giao dịch thông qua hệ thống giao dịch của SGDCK, ngoại trừ các trường hợp chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán.

3. Thành viên phải tuân thủ Quy chế này, Quy chế thành viên giao dịch do SGDCK ban hành và các quy định liên quan khác.

Tại Khoản 1 Điều 6 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về phương thức khớp lệnh khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Phương thức khớp lệnh

SGDCK tổ chức giao dịch chứng khoán thông qua hệ thống giao dịch theo phương thức giao dịch khớp lệnh tập trung và phương thức giao dịch thỏa thuận.

Phương thức khớp lệnh tập trung bao gồm: Khớp lệnh định kỳ và khớp lệnh liên tục.

2. Thời gian giao dịch khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ra sao?

Tại Điều 4 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về thời gian giao dịch khi giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. SGDCK tổ chức giao dịch chứng khoán từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ các ngày nghỉ theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Thời gian giao dịch áp dụng tại SGDCK được quy định như sau:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF, chứng quyền

Phiên sáng

Khớp lệnh định kỳ mở cửa

09h00’ - 09h15’

Khớp lệnh liên tục I

09h15’- 11h30’

Giao dịch thỏa thuận

09h00’ - 11h30’

Nghỉ trưa

11h30’- 13h00’

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục II

13h00’ - 14h30’

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14h30’ - 14h45’

Giao dịch thỏa thuận

13h00’ - 15h00’

Trái phiếu

Phiên sáng

Giao dịch thỏa thuận

09h00’ - 11h30’

Nghỉ trưa

11h30’- 13h00’

Phiên chiều

Giao dịch thỏa thuận

13h00’ - 15h00’

Thị trường đóng cửa

15h00’

3. Tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh ra sao?

Tại Điều 5 Quy chế giao dịch chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 352/QĐ-SGDHCM năm 2021 có quy định về tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. SGDCK tạm ngừng, đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoặc khôi phục hoạt động giao dịch trong các trường hợp:

a) Để thực hiện hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố, sự kiện, biến động ảnh hưởng đến an toàn, ổn định và tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán quy định tại Điều 302 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

b) Các trường hợp quy định tại Điều 304 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

c) Các trường hợp quy định tại Điều 29 Quy chế này.

2. SGDCK căn cứ vào tình hình cụ thể để quyết định thời gian tạm ngừng, đình chỉ và giao dịch trở lại đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều này.

3. SGDCK thực hiện báo cáo UBCKNN về việc tạm ngừng, đình chỉ và giao dịch trở lại quy định tại điểm a khoản 1 Điều này trước khi chính thức công bố.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin

Nội dung liên quan: " Giao dịch chứng khoán "