Có được bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên cấp tỉnh khi đã 30 tuổi?

Ngày hỏi:07/10/2022

30 tuổi có còn được bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên cấp tỉnh hay không? Quyền và nghĩa vụ của cán bô Đoàn thanh niên như thế nào?

Chào anh/chị, tôi năm nay vừa tròn 30 tuổi, sắp tới tỉnh tôi có bầu Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh. Vậy, liệu tôi đã 30 tuổi thì có đủ điều kiện làm Bí thư Đoàn thanh niên cấp tỉnh không?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. 30 tuổi có còn được bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên cấp tỉnh hay không?

Căn cứ Điều 9 Quy chế cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 289-QĐ/TW năm 2010 có quy định về tiêu chuẩn Bí thư, Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn cấp tỉnh như sau:

1- Bí thư

a) Nắm vững và có khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đoàn; có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực đề xuất, tham gia xây dựng đường lối chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của đoàn tại địa phương; là cán bộ tiêu biểu trong lĩnh vực công tác của địa phương, đơn vị, có phong cách lãnh đạo, khả năng điều hành tốt công việc.

b) Trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị cao cấp hoặc cử nhân.

c) Giữ chức vụ lần đầu không quá 35 tuổi và giữ chức vụ không quá 40 tuổi.

d) Đã kinh qua thực tiễn công tác một trong các cương vị:

- Cán bộ lãnh đạo, quản lý ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Bí thư, phó bí thư đoàn cấp huyện.

- Trưởng, phó các ban, đơn vị trực thuộc tỉnh, thành Đoàn.

2- Phó bí thư

Nắm vững và có khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đoàn; có kinh nghiệm thực tiễn, năng lực đề xuất, tham gia xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và của đoàn tại địa phương; có phong cách lãnh đạo tốt.

Trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên.

c) Giữ chức vụ lần đầu không quá 33 tuổi và giữ chức vụ không quá 38 tuổi.

3-Uỷ viên ban thường vụ

Tiêu chuẩn cơ bản như phó bí thư nhưng giữ chức vụ lần đầu không quá 32 tuổi và giữ chức vụ không quá 37 tuổi.

Như vậy, một trong số các điều kiện làm Bí thư Đoàn thanh niên cấp tỉnh là giữ chức vụ lần đầu không quá 35 tuổi và giữ chức vụ không quá 40 tuổi. Cho nên, bạn mới 30 tuổi thì vẫn có thể được bầu làm Bí thư Đoàn thanh niên cấp tỉnh nếu đáp ứng các điều kiện khác theo quy định.

2. Quyền và nghĩa vụ của cán bô Đoàn thanh niên như thế nào?

Căn cứ Điều 5, Điều 6 Quy chế cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 289-QĐ/TW năm 2010 quy định về quyền và nghĩa vụ của cán bô Đoàn thanh niên như sau:

Điều 5. Nghĩa vụ của cán bộ đoàn

1- Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nhân dân Việt Nam; kiên định mục tiêu và lý tưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; xung kích đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; đường lối, chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước và các quy định của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động; gương mẫu chấp hành Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sự phân công của tập thể lãnh đạo, ban thường vụ đoàn cùng cấp và sự lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức đoàn cấp trên.

3- Tận tuỵ với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tôn trọng và liên hệ mật thiết với đoàn viên, thanh niên, thiếu niên, nhi đồng và nhân dân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng.

4- Tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, rèn luyện sức khoẻ và kỹ năng công tác đoàn.

5- Cán bộ đoàn ở mỗi cấp, mỗi địa phương, đơn vị phải là tấm gương cho đoàn viên và thanh niên noi theo.

Điều 6. Quyền của cán bộ đoàn

1- Được thông tin đầy đủ, được tham gia ý kiến với cấp uỷ đảng, lãnh đạo, người sử dụng lao động về chủ trương, kế hoạch triển khai nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có liên quan đến công tác đoàn và công tác thanh thiếu nhi.

2- Được bố trí thời gian thích hợp và tạo điều kiện thuận lợi để tổ chức và tham gia các hoạt động của Đoàn.

3- Được ưu tiên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh... để phục vụ công tác đoàn, hội, đội, phong trào thanh thiếu nhi và các nhiệm vụ công tác khác.

4- Được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định chung của Đảng, Nhà nước và theo Quy chế này.

5- Được bố trí công tác phù hợp khi quá tuổi làm cán bộ đoàn.

Theo đó, cán bô Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh sẽ có các quyền và nghĩa vụ theo quy định như trên.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.