Quy định nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm tên giống cây trồng lâm nghiệp như thế nào?

Ngày hỏi:25/07/2022

Nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm tên giống cây trồng lâm nghiệp như thế nào? Quy định về nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp như thế nào? Điều kiện cơ sở khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp như thế nào? Khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp được quy định như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm tên giống cây trồng lâm nghiệp như thế nào?

Tại Điều 10 Nghị định 27/2021/NĐ-CP quy định nghiên cứu, chọn, tạo, khảo nghiệm tên giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

1. Tên giống cây trồng lâm nghiệp không được chấp nhận trong những trường hợp sau đây:

a) Chỉ bao gồm chữ số;

b) Vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc;

c) Trùng cách đọc hoặc cách viết với tên của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân, các loại thực phẩm, đồ uống, dược phẩm;

d) Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của giống cây trồng lâm nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan;

d) Dễ gây hiểu nhầm về đặc trưng, đặc tính của giống đó;

c) Dễ gây hiểu nhầm về danh tính của tác giả;

g) Trùng với tên của giống cây trồng lâm nghiệp đã được bảo hộ.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu giống và vật liệu giống cây trồng lâm nghiệp phải sử dụng đúng tên giống cây trồng lâm nghiệp trong quyết định công nhận giống cây trồng lâm nghiệp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Khi sử dụng tên giống cây trồng lâm nghiệp kết hợp với nhãn hiệu, tên thương mại hoặc các chỉ dẫn tương tự với tên giống cây trồng lâm nghiệp đã được công nhận để sản xuất, kinh doanh thì tên đó phải có khả năng nhận biết một cách dễ dàng.

2. Quy định về nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp như thế nào?

Tại Điều 11 Nghị định 27/2021/NĐ-CP quy định về nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

1. Nghiên cứu, chọn, tạo giống cây trồng lâm nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Ưu tiên nghiên cứu, thu thập, lưu giữ, bảo tồn và khai thác nguồn gen giống cây trồng lâm nghiệp quý, hiếm, giống cây trồng lâm nghiệp bản địa; xây dựng ngân hàng gen giống cây trồng lâm nghiệp; phát triển và ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới trong chọn, tạo giống, nhân giống, bảo quản giống cây trồng lâm nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu.

3. Điều kiện cơ sở khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp như thế nào?

Tại Điều 12 Nghị định 27/2021/NĐ-CP quy định về điều kiện cơ sở khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp như sau:

1. Người trực tiếp thực hiện khảo nghiệm có trình độ từ đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về lĩnh vực lâm nghiệp, cây trồng hoặc sinh học.

2. Có địa điểm, cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phù hợp theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp được quy định như thế nào?

Tại Điều 13 Nghị định 27/2021/NĐ-CP khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp được quy định như sau:

1. Đối tượng khảo nghiệm: Giống cây trồng lâm nghiệp được chọn, tạo trong nước; giống cây trồng lâm nghiệp nhập khẩu lần đầu, chưa được công nhận và không thuộc Danh mục các loài ngoại lai xâm hại, loài ngoại lai có nguy cơ xâm hại theo quy định của pháp luật.

2. Phương pháp khảo nghiệm: Khảo nghiệm xuất xứ, khảo nghiệm hậu thế, khảo nghiệm dòng vô tính được thực hiện theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

3. Nội dung khảo nghiệm: Khảo nghiệm đánh giá tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định; khảo nghiệm đánh giá giá trị canh tác, giá trị sử dụng của giống cây trồng lâm nghiệp theo tiêu chuẩn quốc gia về khảo nghiệm tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.

4. Các tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 12 Nghị định này được phép khảo nghiệm giống cây trồng lâm nghiệp.

5. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá kết quả khảo nghiệm để công nhận giống cây trồng lâm nghiệp.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin