Quy định các trường hợp điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trong cơ quan thuế như thế nào?

Ngày hỏi:07/10/2022

Các trường hợp điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trong cơ quan thuế như thế nào? Điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá giữa các cơ quan thuế trong nội tnh, thành phố như thế nào? Điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ Cục Thuế lên Tổng cục Thuế như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Các trường hợp điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trong cơ quan thuế như thế nào?

Tại Tiểu mục 2.1 Mục 2 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 các trường hợp điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá trong cơ quan thuế như sau:

- Điều chuyển TĐT từ cơ quan thuế còn tồn kho nhiều sang cơ quan thuế còn tồn kho ít.

- Điều chuyển do điều chỉnh địa bàn hành chính theo Quyết định của Chính phủ.

2. Điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá giữa các cơ quan thuế trong nội tỉnh, thành phố như thế nào?

Tại Tiểu mục 2.2 Mục 2 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá giữa các cơ quan thuế trong nội tỉnh, thành phố như sau:

Cơ quan thuế cấp dưới bị điều chuyển thực hiện:

- Công chức được giao xuất TĐT lập phiếu xuất tem nộp lên cơ quan thuế cấp trên (mẫu CTT24A/TEM) trong Hệ thống QLTĐT, chọn xuất từ kho chính: Chi tiết theo loại, ký hiệu, số lượng, giá vốn.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất TĐT.

Thủ kho Chi cục Thuế thực hiện:

- Thủ tục xuất kho điều chuyển thực hiện như mục 13.1.3

- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi như mục 13.1.3

Cơ quan thuế cấp trên thực hiện:

- Căn cứ phiếu xuất tem của Chi cục Thuế điều chuyển (mẫu CTT24A/TEM), công chức được giao nhập TĐT tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung: Chi tiết theo loại, ký hiệu, số lượng, giá vốn, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu nhập TĐT (mẫu: CTT23/TEM).

- Công chức được giao xuất tem lập phiếu xuất tem chi tiết theo loại, ký hiệu, số lượng, giá vốn TĐT từ kho chính số tem liên quan đến việc điều chuyển cho cơ quan thuế cấp dưới được điều chuyển.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu nhập và phiếu xuất tem.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu: ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

Cơ quan thuế nhận điều chuyển thực hiện:

- Căn cứ phiếu xuất tem điều chuyển của cơ quan thuế cấp trên, công chức được giao nhập TĐT tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung: Chi tiết theo loại, ký hiệu, số lượng, giá vốn, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu nhập TĐT (mẫu: CTT23/TEM).

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu nhập tem.

Thủ kho của cơ quan thuế nhận điều chuyển thực hiện:

Căn cứ phiếu nhập tem, thực hiện nhập kho tem, trường hợp thủ kho phát hiện số liệu, ký hiệu trên Phiếu nhập sai lệch với thực tế số tem hiện có trong kho, thủ kho phải thông báo ngay với công chức được giao nhập tem để lập phiếu nhập mới thay thế cho phiếu đã lập.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu: ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

3. Điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ Cục Thuế lên Tổng cục Thuế như thế nào?

Tại Tiểu mục 2.3 Mục 2 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 điều chuyển tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá từ Cục Thuế lên Tổng cục Thuế như sau:

Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ yêu cầu điều chuyển TĐT của Tổng cục Thuế, công chức được giao xuất TĐT lập Phiếu xuất tem nộp lên cơ quan thuế cấp trên (mẫu CTT24A/TEM) trong Hệ thống QLTĐT; chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn.

- Trình ngay Lãnh đạo phụ trách phê duyệt và ký số phiếu xuất.

Thủ kho Cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ phiếu xuất để xuất kho, trường hợp thủ kho phát hiện số liệu, ký hiệu trên Phiếu xuất sai lệch với thực tế số tem hiện có trong kho, thủ kho phải thông báo ngay với công chức được giao xuất tem để lập phiếu xuất mới thay thế cho phiếu xuất đã lập.

Vụ TVQT - Tổng cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ phiếu xuất tem của Cục Thuế (mẫu CTT24A/TEM), công chức được giao nhập tem tra cứu trên hệ thống và xác nhận nội dung: chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn, Hệ thống QLTĐT hỗ trợ lập phiếu nhập tem (mẫu: CTT23/TEM).

- Trình ngay Lãnh đạo Vụ TVQT phê duyệt và ký số phiếu nhập.

Thủ kho Tổng Cục Thuế thực hiện;

- Thủ kho căn cứ phiếu nhập để nhập kho, trường hợp thủ kho phát hiện số liệu, ký hiệu trên Phiếu nhập sai lệch với thực tế số tem hiện có trong kho, thủ kho phải thông báo ngay với công chức được giao nhập tem để lập phiếu nhập mới thay thế cho phiếu nhập mới.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

- Sổ theo dõi nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

- Thẻ kho tương ứng (mẫu TK01/TEM).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin