Quy định kết chuyển tồn tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Ngày hỏi:25/07/2022

Các trường hợp điều chỉnh tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào? Điều chỉnh phiếu nhập/xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào? Lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn viết sai của tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

1. Các trường hợp điều chỉnh tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Tại Tiểu mục 1.1 Mục 1 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 các trường hợp điều chỉnh tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như sau:

- Kiểm kê kho phát hiện thừa/thiếu tem.

- Cơ quan thuế cấp trên lập phiếu xuất tem cho cơ quan thuế cấp dưới, khi nhập kho TĐT tại cơ quan thuế cấp dưới, có sự sai lệch về loại, ký hiệu hoặc số lượng so với thông tin trên phiếu xuất TĐT.

2. Điều chỉnh phiếu nhập/xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Tại Tiểu mục 1.2 Mục 1 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 điều chỉnh phiếu nhập/xuất tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như sau:

Công chức được giao xuất tem của Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện:

- Lập Biên bản điều chỉnh tem theo thực tế sai lệch.

- Lập phiếu xuất tem điều chỉnh trong Hệ thống QLTĐT (mẫu: CTT24/TEM hoặc CTT24A/TEM) xuất trả cơ quan thuế cấp trên số tem trong phiếu xuất; in phiếu xuất chuyển thủ kho.

- Công chức được giao xuất tem căn cứ phiếu xuất tem điều chỉnh của cơ quan thuế cấp trên, lập phiếu nhập tem điều chỉnh.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

+ Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

Công chức được giao xuất TĐT của Vụ TVQT Tổng cục Thuế, Bộ phận TTHT Cục Thuế thực hiện:

- Căn cứ Biên bản kiểm kê phát hiện thừa được lãnh đạo cơ quan thuế phê duyệt.

- Căn cứ Hồ sơ điều chỉnh của cơ quan thuế cấp dưới (Biên bản điều chỉnh và phiếu xuất điều chỉnh); xác định số TĐT sai lệch liên quan đến các đơn vị để thực hiện điều chỉnh:

+ Lập phiếu nhập TĐT điều chỉnh (mẫu: CTT23/TEM) trong Hệ thống QLTĐT: Chi tiết về loại, ký hiệu, số lượng, số thứ tự, giá vốn; in phiếu nhập chuyển thủ kho.

+ Lập phiếu xuất tem điều chỉnh (mẫu: CTT24/TEM hoặc CTT24A/TEM)

- Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

+ Sổ Quản lý TĐT bán (mẫu: ST11/TEM).

+ Thẻ kho tương ứng (mẫu: TK01/TEM).

3. Lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn viết sai của tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như thế nào?

Tại Tiểu mục 1.3 Mục 1 Phần II Quy trình quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ ban hành kèm theo Quyết định 568/QĐ-TCT năm 2022 lập hóa đơn điện tử thay thế hóa đơn viết sai của tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước như sau:

Công chức được giao bán tem của Bộ phận TTHT Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện

Trường hợp phát hiện sai lệch về loại, ký hiệu hoặc số lượng sau khi bán cho các tổ chức, cá nhân thuộc diện được mua tem:

- Căn cứ biên bản điều chỉnh, công chức lập hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thay thế hóa đơn đã lập tương ứng với loại, ký hiệu, số lượng, giá bán TĐT cho các tổ chức, cá nhân.

Việc lập hóa đơn điện tử thay thế được thực hiện theo quy định tại Điểm b2 Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Hệ thống QLTĐT hỗ trợ ghi:

+ Đánh dấu hóa đơn lập sai bị thay thế và lập hóa đơn thay thế.

+ Ghi Sổ Quản lý nhập, xuất, tồn tem (mẫu ST12/TEM và ST12A/TEM).

+ Sổ Quản lý TĐT (mẫu: ST10/TEM)

+ Thẻ kho tương ứng (mẫu TK01/TEM).

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin