Việc thẩm định tại chỗ có nhất thiết phải có mặt của Ủy ban xã không?

Ngày hỏi:07/10/2022

Có nhất thiết phải có mặt của Ủy ban xã khi tiến hành thẩm định tại chỗ? Tòa án quyết định thẩm định tại chỗ thì ai nộp tạm ứng chi phí thẩm định? Biên bản thẩm định tại chỗ có được xem là chứng cứ nếu không có ký, đóng dấu của Ủy ban xã?

Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

Có nhất thiết phải có mặt của Ủy ban xã khi tiến hành thẩm định tại chỗ?

Được biết thẩm định tại chỗ có trong thủ tục tố tụng dân sự, vậy xin hỏi việc thẩm định tại chỗ có nhất thiết phải có mặt của UBND xã không?

Trả lời:

Khoản 1 Điều 101 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định:

Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ với sự có mặt của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định và phải báo trước việc xem xét, thẩm định tại chỗ để đương sự biết và chứng kiến việc xem xét, thẩm định đó.

Theo thủ tục xem xét, thẩm định tại chỗ này thì khi tiến hành phải có mặt của:

- Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Công an xã, phường, thị trấn;

- Cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định.

Như vậy, khi tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ thì không nhất thiết phải có mặt đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã. Trong từng trường hợp cụ thể, có thể là đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc là Công an xã, phường, thị trấn hoặc Cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định.

Tòa án quyết định thẩm định tại chỗ thì ai nộp tạm ứng chi phí thẩm định?

Trong thủ tục tố tụng thì khi Tòa án quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ, ai phải nộp tạm ứng chi phí thẩm định?

Trả lời:

Khoản 2 Điều 156 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định:

Trường hợp Tòa án xét thấy cần thiết và quyết định xem xét, thẩm định tại chỗ thì nguyên đơn, người yêu cầu giải quyết việc dân sự, người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm phải nộp tiền tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ.

Theo quy định này thì có 03 đối tượng phải nộp tạm ứng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ khi Tòa án quyết định em xét, thẩm định tại chỗ:

- Nguyên đơn;

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự;

- Người kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm;

Biên bản thẩm định tại chỗ có được xem là chứng cứ nếu không có ký, đóng dấu của Ủy ban xã?

Theo thủ tục tố tụng dân sự, biên bản thẩm định tại chỗ có được xem là chứng cứ nếu không có ký, đóng dấu của Ủy ban xã?

Trả lời:

Khoản 7 Điều 95 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 có quy định:

Biên bản ghi kết quả thẩm định tại chỗ được coi là chứng cứ nếu việc thẩm định được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

Khoản 1, 2 Điều 101 Bộ luật này cũng quy định về xem xét, thẩm định tại chỗ như sau:

1. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán tiến hành việc xem xét, thẩm định tại chỗ với sự có mặt của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng cần xem xét, thẩm định và phải báo trước việc xem xét, thẩm định tại chỗ để đương sự biết và chứng kiến việc xem xét, thẩm định đó.

2. Việc xem xét, thẩm định tại chỗ phải được ghi thành biên bản. Biên bản phải ghi rõ kết quả xem xét, thẩm định, mô tả rõ hiện trường, có chữ ký của người xem xét, thẩm định và chữ ký hoặc điểm chỉ của đương sự nếu họ có mặt, của đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng được xem xét, thẩm định và những người khác được mời tham gia việc xem xét, thẩm định. Sau khi lập xong biên bản, người xem xét, thẩm định phải yêu cầu đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng được xem xét, thẩm định ký tên và đóng dấu xác nhận.

Theo như quy định này thì sau khi lập xong biên bản thẩm định tại chỗ, người xem xét, thẩm định phải yêu cầu đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng được xem xét, thẩm định ký tên và đóng dấu xác nhận.

Như vậy, ngoài Ủy ban nhân dân xã thì Công an xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng được xem xét, thẩm định đều có thể ký tên và đóng dấu xác nhận và biên bản thẩm định tại chỗ. Cho nên nếu Uỷ ban nhân dân xã không ký tên và đóng dấu xác nhận vào biên bản, mà có Công an xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi có đối tượng được xem xét, thẩm định ký tên, đóng dấu thì biên bản thẩm định tại chỗ này vẫn có giá trị và cũng được xem là chứng cứ vì việc thẩm định này được tiến hành theo đúng thủ tục do pháp luật quy định.

Trân trọng!

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ban biên tập LawNet

  • Ban biên tập LawNet
  • Click để xem thông tin